Илъэсым ихъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэхэр

«2020-рэ илъэсым икIэлэегъэ­джэ анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр мэзаем и 2-м къалэу Волгоград щашIыгъэх. Мы Iофтхьабзэр зызэхащэрэм къыщегъэжьагъэу тикIэлэегъаджэ апэрэу финалым ихьагъ ыкIи анахь дэгъоу зыкъэзыгъэлъэгъогъэ нэбгыритфымэ ащыщ хъугъэ Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 7-м икIэлэегъаджэу Сергей Левченкэр.


2021-рэ илъэсым ипэублэ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Михаил Мишустиныр Адыгеим щыIагъ ыкIи АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэIукIэгъу дыриIагъ. Шъолъырым непэ иIофыгъо шъхьаIэхэм, социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ программэу 2024-рэ илъэсым нэс телъытагъэр пхырыщыгъэ зэрэхъурэм лъэныкъохэр тегущыIагъэх.

Мы программэм ишIуагъэкIэ реабилитационнэ Гупчэ ыкIи цэхэм зыщяIэзэхэрэ поликлиникэ Мыекъуапэ щашIыгъэх, нэмыкI Iофтхьабзэхэр щызэшIуа­хыгъэх.

Адыгеим социальнэ ыкIи экономикэ хэхъоныгъэхэр егъэ­шIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Унэе программэр энергетикэм иинфраструктурэ гъэпсыгъэным, инвестиционнэ проектхэр пхырыщыгъэнхэм, мэкъумэщ хъыз­мэтым ыкIи зекIоным зягъэу­шъомбгъугъэным, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым хэхъоныгъэ­хэр ягъэшIыгъэнхэм афэIорышIэ.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 7-м икъутамэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ урамым къыщызэIуа­хыгъэм иIофшIэн ригъэжьагъ. Псэуалъэм ишIын, Iэмэ-псымэхэм ящэфын сомэ миллион 719-рэ пэIуагъэхьагъ. Мылъкур федеральнэ ыкIи шъолъыр бюджетхэм къахагъэкIыгъ.

УФ-м ФедерациемкIэ и Совет исенаторхэм ащыщхэр Адыгеим щыIагъэх ыкIи респуб­ликэм щашIыгъэ медицинэ псэуалъэхэр къаплъыхьагъэх.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ илъэс къэс фигъэхьырэ Джэ­псалъэм мэлылъфэгъум и 21-м къе­джагъ.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм ишIуагъэ­кIэ республикэм игъо­гухэр агъэцэ­кIэжьых, агъэкIэжьых ыкIи зэтырагъэпсы­хьэх. Мы проектыр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ. УФ-м и Правительствэ ышIыгъэ уна­шъом диштэу ащ иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхэхыгъэ сомэ миллиард 1,4-рэ Адыгеим къыIукIэнэу агъэнэфагъ. Мые­къуапэ къэзыухьэрэ гъогум ишIын ар пэIуагъэхьащт.

Псыхъоу Шъхьэгуащэ инэпкъ­хэу Мыекъопэ паркым дэжь щыIэхэм ыкIи ахэм къапэIулъ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан фежьагъэх.

ГъэпсэфыпIэу «Лэгъонакъэ» игъэпсын епхыгъэ проект иныр пхырыщыгъэным пае ащ игъунапкъэхэр, чIыпIэу ыубытыщтыр агъэнэфагъэх. Илъэс псаум зэпымыоу Iоф зышIэщт ащ фэдэ экокурортэу «Лэгъонакъэ» ишIынкIэ анахь Iофыгъо шъхьа­Iэу къэуцурэр тыкъэзыуцухьэрэ дунаим зэрар емыхыгъэныр, чIыопс баиныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр ары.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зипэщэ лIыкIо купыр Санкт-Петербург щыкIогъэ Дунэе экономическэ форумым хэлэжьагъ. Шъолъырым социальнэ-экономикэ хэ­хъо­ныгъэхэр ышIынхэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ зэзэгъыныгъэхэм республикэр акIэтхагъ.

2020-рэ илъэсым щегъэжьагъэу Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей игъэкIотыгъэ гъэ­цэкIэжьынхэр щэкIох. Зэра­гъэнэфагъэмкIэ, къихьащт илъэ­сым IофшIэнхэр аухыщтых. Псэуалъэр аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьагъэ хъущт.

ШIэныгъэм и Мафэ ехъулIэу къызэIуахыгъэх республикэм щашIыгъэ гурыт еджапIэхэм ащыщхэр.

Мы илъэсымкIэ мэхьанэшхо зиIэгъэ Iофтхьабзэхэм ащыщ мэфищым къыкIоцI кIогъэ хэ­дзынхэр. Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэрэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэмрэ ядепутатхэр шъолъырым щыхадзыгъэх. ЦIыфхэм анахьыбэу амакъэ зыфатыгъэр партиеу «Единэ Россиер» ары.

ДзюдомкIэ Урысыем ичемпионат Iоныгъом Адыгеим щыкIуагъ. УФ-м ишъолъыр 61-мэ къарыкIыгъэ спортсмен шъитфым ехъу ащ хэлэжьагъ.

Мы мэзэ дэдэм Урысыем и Президентэу Владимир Путиным видеоконференцие шIыкIэм тетэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэдэгущыIэгъу дыриIагъ. Шъолъырым исоциальнэ-экономикэ Iофхэм язытет, лъэпкъ проектхэр, федеральнэ ыкIи шъолъыр программэхэр республикэм зэригъэцакIэхэрэм атегущыIагъэх.

Республикэр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъугъэм фэгъэ­хь­гъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр чъэпыо­гъум и 5-м рагъэкIокIыгъэх. Джы Адыгеир загъэпсыгъэр илъэси 100 зэрэхъущтым ихэгъэунэфыкIын зыфагъэхьазыры.

Владимир Путиным и УказкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Щытхъум иорден къыфагъэшъошагъ. Шъолъы­рымрэ Урысыемрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ республикэм ипащэ Iофышхоу ышIэрэм а тын лъапIэр къыкIэлъыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм Теуцожь районымкIэ икъуаджэу Пэнэжьыкъуае дэт гурыт еджапIэу N 1-м ия 8-рэ класс ис пшъэшъэ­жъыеу Хьахъужъэкъо Марианнэ лIы­хъужъныгъэу зэрихьагъэр цIыф­хэм зэлъашIагъ. МашIом ышыпхъухэр щиухъумагъэх, ащ къы­кIэлъыкIоу ФедерациемкIэ Советым имедалэу «ЛIыхъужъныгъэ зэрэзэрихьагъэм пае» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэшъэжъыем фэгушIуагъ, къыфагъэшъошэгъэ медалыр ритыжьыгъ. Респуб­ликэмкIэ ащ фэдэ тын апэрэу зэратыгъэр Хьахъужъэкъо Марианн ары.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным тикъэралыгъо ыкIи IэкIыбым Iоф ащызышIэрэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэм зыфагъэзэн амал яIагъ. Къэралыгъом ипащэ зыхэлэжьэрэ мыщ фэдэ пресс-конференциер я 17-рэу мы илъэсым зэхащагъ, ар сы­хьатиплI фэдизрэ кIуагъэ, журналист 507-рэ ащ хэлэжьагъ.

Стратегическэ инициати­вэхэмкIэ Агентствэм урысые шъолъырхэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэмкIэ рейтинг зэхигъэуцуагъ. Адыгеир къэралыгъом ишъо­лъыр анахь дэгъу 20-мэ ахалъытагъ, я 19-рэ чIыпIэр щиубытыгъ.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ уры­псэунымкIэ ахъщэ анахь макIэу ыкIи лэжьэпкIэ анахь макIэу къэралыгъом щыгъэнэфагъэхэм 2022-рэ илъэсым къахэхъощт. Мы унашъор Урысыем щыпсэурэ нэбгырэ миллион пчъагъэмэ алъыIэсыщт. Джащ фэдэу мы илъэсымкIэ щыIэгъэ инфляцием ипроцент фэдиз пенсиехэм къахэхъонэу ары.

Тхьаркъохъо Адам.