Зэныбджэгъухэм «Налмэсыр» язэхэщакIу

ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэхэр Мыекъуапэ щэкIох.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» зэныбджэгъухэр зэIугъэ­кIэгъэнхэм пае шIушIэ концерт къытыгъ.

«Налмэсым» шэнышIу зэрэ­фэхъугъэу, ИлъэсыкIэм ехъулIэу зэхахьэм къыригъэблэгъагъэх медицинэм, гъэсэныгъэм, культурэм, спортым, нэмыкIхэм яIофышIэхэр. Илъэсэу дгъэкIо­тэжьырэм чанэу щылэжьагъэ­хэр, цIыфхэм шIу афэзышIа­гъэхэр, ясэнэхьат агъэлъапIэзэ щыIэныгъэм лъэуж дахэ къыщы­зыгъэнагъэхэр зэIуагъэкIагъэх.

Къалэхэм, районхэм яадминистрациехэм культурэмкIэ ягъэ­IорышIапIэхэм якъулыкъу­шIэхэр, культурэм иунэхэм япа­щэхэр, фэшъхьафхэри бэ хъухэу зэныбджэгъухэм язэхахьэ къэкIуагъэх.

Илъэс зэфэшъхьафхэм «Налмэсым» хэтыгъэхэр нэплъэгъум итых. Къулэ Мы­хьамэт, Гъу­кIэлI Марин, Шъхьаплъэкъо Тэмар, Нэ­мытIэ­къо Рим, Барцо Хьазрэт, КIэ­мэщ Заурбый, Хьасинэ Нурбый, Жъудэ Пщымаф, ШхончыбэшIэ Мурат, фэшъхьафхэри шIушIэ Iофтхьабзэм зэхищагъэх.

— Концерт къодыеп тызых­э­лажьэрэр, — къытиIуагъ Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние ипащэу Къулэ Мыхьамэт. —ШIукIэ зыцIэ къыраIохэу, Адыгэ Республикэм щытхъур къыфэзыхьыхэу зэхахьэм щытлъэгъугъэхэм тигуапэу гущыIэгъу та­фэ­хъугъ. Илъэсыбэрэ «Налмэсым» сыкъыщышъуагъ. Ныбджэгъу шIагъохэр искусствэм щысиIэхэ зэрэхъугъэм сырэгу­шхо.

Адыгэ Республикэм и ­Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм иартистхэри шIушIэ зэхахьэм щытлъэгъугъэх. Гукъэ­кIыжьэу яIэр макIэп. Студентхэр, къэшъокIо ансамблэхэм ахэтхэр «Налмэсым» ишIушIэ концерт дэгуIэх. Тиартистхэм якъашъохэм яплъыхэ ашIоигъу.

ШIушIэ зэхахьэр

Пчыхьэзэхахьэр Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ артисткэу АфэшIэгъо Фаинэ зэри­щагъ. «Налмэсым» июбилей ехьылIэгъэ концерти 4 егъэхьазыры — ахэр зэфэшъхьафых. ЯтIонэрэ къэшIыгъом хэхьэрэ концертыр ары «Налмэсым» зэныбджэгъухэм къафигъэлъэгъуагъэр.

Оркестрэм гум иорэд хъугъэ мэкъамэхэр ыгъэжъынчыгъэх. «Адыгэ уджхэр», пэсэрэ къа­шъоу «Ислъамыер», «ШIуфэс къа­шъор», фэшъхьаф лъэпкъ къа­шъохэр артистхэм къашIыгъэх. Артистхэр зэрэуджыхэрэм да­кIоу, адыгэ шэн-хабзэхэр, ­адыгэ шъуашэм идэхагъэ концертым къыщагъэлъэгъуагъэх.
Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Бэгъ Сэид «Налмэсым» икъашъохэр дунаим зэрэщашIэхэрэр, адыгэ лъэпкъым икультурэ бай дэдэу зэрэщытыр зэныбджэгъухэм япчыхьэзэхахьэ къыщиIотагъ.

— Мэфэ заулэкIэ узэкIэIэ­бэжьмэ, «Налмэсыр» ткъош Къэбэртэе Республикэм щыIагъ. Программэхэр зэфэшъхьафхэу концертитIу Налщык къыщитыгъ. Пчыхьэзэхахьэхэм ансамблэ цIэрыIоу «Кабардинкэм» иартистхэр, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр ягуапэу яплъыгъэх. Дунаим щызэлъашIэрэ «Нал­мэсым» Адыгэ Республикэм икультурэ лъагэу еIэты, ансамблэм тырэгушхо, — къытиIуагъ Бэгъ Сэид.

ШIушIэ зэхахьэм икIэух «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, ансамблэм ибалетмейстер шъхьаIэу, Урысыем, Аб­хъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Хъоджэе Аслъан къыщиIуагъэм бэмэ таригъэгупшысагъ.

— Адыгэ лъэпкъым «Налмэ­сыр» ыгу, — къыIуагъ Хъоджэе Аслъан. — «Налмэсым» дунаим тет адыгэхэр еугъоих, зэIуегъа­кIэх. 2022-рэ илъэсым мэзаем иапэрэ мафэхэм «Налмэсым» июбилей фэгъэхьыгъэ я 3 — 4-рэ концертхэр къытыщтых. Концерт пэпчъ программэхэр зэфэшъхьафыщтых. Тигуапэу зэхахьэхэм шъукъятэгъэблагъэ.

«Налмэсыр» илъэс 85-рэ хъу­гъэ. Ансамблэм иконцертхэм урысхэр, адыгэхэр, къэндзалхэр, нэмыкIхэр ащызэIокIэх. Лъэпкъхэр зэфэзыщэрэ «Налмэсэу» тимамыр щыIакIэ нахь дахэ зышIырэм имурадхэр къы­дэхъунхэу фэтэIо!

ЕмтIылъ Нурбый.