«Ветеран пэпчъ тынаIэ тедгъэтын фае»

Партиеу «Единэ Россием» зэхищэгъэ Iоф­тхьабзэу «ИлъэсыкIэмкIэ тыпфэгушIо, ветеран!» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ ветеранхэм мэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ афэгушIуагъ ыкIи Iанэм тырагъэуцощт гъо­мылапхъэхэр аритыгъэх.

Федеральнэ хэбзэгъэуцур ветеранхэм адэгущыIагъ, ахэм яшIоигъоныгъэхэр зэригъэшIагъ, фронтовикхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм язэшIохын ынаIэ тыри­дзагъ.

— Шъо лIыхъужъныгъэу зешъухьагъэм осэшхо фэтэшIы, тышъорэгушхо. Псауныгъэ пытэ шъуиIэу илъэсыбэрэ шъущыIэнэу, тицIыфхэм Хэгъэгу зэош­хом ТекIоныгъэшхор къызыщыдахыгъэр илъэс 77-рэ зыщыхъущт илъэсыкIэу къихьэрэм насыпыр ыкIи гушIуагъор шъори, шъуиунагъохэми къафихьынэу шъуфэсэIо, — къафэлъэIуагъ ветеранхэм Хьасанэкъо Мурат.

Къандор Анзор.
УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.