Вакцинэр зыщахалъхьащт чIыпIэхэр

Зэпахырэ узэу коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэм ихэлъхьан епхыгъэ Iофтхьабзэр зыгъэ­псэфыгъо ыкIи мэфэкI мафэхэми Адыгеим щылъагъэкIотэщт.

Тыгъэгъазэм и 31-м, щылэ мазэм и 1-м ыкIи и 7-м вакцинэр зыщахалъхьэрэ чIыпIэхэм Iоф ашIэщтэп. Адрэ мафэхэм сыхьатыр 10-м къыщегъэжьагъэу пчыхьэм сыхьатыр 6-м нэс «Гигантым» хэт мобильнэ пунктым зыфагъэзэн алъэкIыщт.

Щылэ мазэм и 2-м, и 4-м, и 5-м, и 8-м, и 9-м къалэу МыекъуапэкIэ вакцинэр зыхязыгъалъхьэ зышIоигъохэр мы чIыпIэхэм якIолIэнхэ алъэкIыщт:
Чкаловым иур. 77, ур. Комсомольскэр, 159, Жуковскэм иур. 18, ур. Школьнэр, 182 (сыхьатыр 9.00 – 01.00).

Щылэ мазэм и 3-м ыкIи и 6-м сыхьатыр 9-м къыщегъэжьагъэу пчыхьэм сыхьатыр 4-м нэс мы чIыпIэ дэдэхэм Iоф ашIэщт.