Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъор зэрищагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат АР-м иминистрэхэм я Кабинет ипланернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ. Лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ мыгъэ зэрагъэцэкIагъэм кIэухэу фэхъугъэхэм пэшIорыгъэшъэу мыщ щатегущыIагъэх, 2022-рэ илъэсымкIэ пшъэрылъхэр щагъэ­нэфагъэх.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэм­кIэ, сомэ миллиарди 5,8-рэ зытефэгъэ лъэпкъ проект 12 мыгъэ республикэм щагъэцэкIагъ. ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-у Мыекъуапэ дэтым иактовэ зал игъэцэкIэжьын зэраухырэм, псэупIэхэу Белэм, Садовэм, Хьатикъуае кIэлэцIыкIу IыгъыпIи 3 зэращагъэпсырэм гъунэ алъафы. Къихьащт илъэсым мылъку къызыфатIупщыщт проектхэми шъхьа­фэу зэхэсыгъом щахэплъагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу Хъоткъо Саниет зэхэсыгъом къыщиIотагъ республикэм игъэцэкIэкIо къулы­къухэм шIуагъэ къытэу яIофшIэн зэрэзэхащагъэм фэгъэхьыгъэу. Лъэныкъо гъэнэфагъэхэмкIэ, къэлэ щыIакIэмрэ тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изытетрэ нахьышIу шIыгъэнхэмкIэ пшъэрылъхэр зэрагъэцэкIагъэхэр ащ хигъэунэфы­кIыгъ.

ЛIышъхьэм пшъэрылъ афишIыгъ демографиемкIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным, цIыфхэм ягъашIэ зыкъегъэ­Iэтыгъэным лъэшэу анаIэ тырагъэтынэу. Гъогухэм нахь макIэу тхьамыкIагъохэр атехъухьанхэм пае къихьащт илъэсым видеокамерэхэр гъогухэм атырагъэуцонэу, лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу гъогухэм ягъэцэкIэжьын лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ афашIыгъ. Нахьыбэу инвестициехэр рес­публикэм къыхалъхьанхэмкIэ, предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Iофэу ашIэрэр агъэлъэшынэу КъумпIыл Мурат ариIуагъ.

Къэралыгъо программэу «Зэдиштэу къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэр зэрагъэцакIэрэм АР-м мэкъу- мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур къытегущыIагъ. Мы программэм диштэу мыгъэ объект 41-рэ агъэпсыгъ е агъэцэкIэжьыгъ. Iофтхьабзэхэр зэкIэ икъоу агъэцэкIагъэх. Къихьащт илъэсым ищылэ мазэ атынэу щыт псэуалъэхэм ащыкIорэ IофшIэнхэм пхъашэу гъунэ алъафынэу пшъэрылъ афашIыгъ.

Джащ фэдэу Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэми зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур къызэриIуагъэмкIэ, мыгъэ проект ини 8 республикэм щагъэцэкIагъ. Автомобиль гъогоу Дахъорэ Лэгъо-На­къэрэ зэзыпхырэм игъэкIэжьын аухыгъ, шъхьафит бэнакIэмкIэ спорт еджапIэр къызэIуахыгъ. Пушкиным ыцIэкIэ щыт Унэу гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зыщыкIорэр шIэхэу къызэIуахыжьыщт.

1901-рэ илъэсым агъэпсыгъэ, шъо­лъыр мэхьанэ зиIэ культурэ кIэныр щысэу къафихьызэ, КъумпIыл Мурат зэхэсы­гъом щыхигъэунэфыкIыгъ театрэм игъэкIэ­жьыни, ащ къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэ­псыхьани зэдиштэу зэрэзэхащэн фаер. Къихьащт илъэсым Унэе программэм къыщыдэлъытэгъэ проектхэм ягъэцэкIэн­кIи пшъэрылъхэр къагъэнэфагъэх.

Джащ фэдэу мы илъэсымкIэ бюджетыр зэрагъэцэкIагъэми зэхэсыгъом щыхэплъа­гъэх. Ащ фэгъэхьыгъэу къыIотагъ АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Виктор Орловым.

Финанс дисциплинэр тапэкIи гъэпытэгъэн зэрэфаер, илъэсым иублэгъу Адыгэ Республикэм ибюджет мылъкум фыщыкIэщтыгъэмэ, финанс илъэсыр зыщикIыщтым дэжь хъарджхэм анахьи хахъохэр зэрэнахьыбагъэр, къэралыгъо чIыфэр къызэреIыхыгъэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ.

Зэхэсыгъом икIэух къихьащт илъэсым Iоф зыдашIэщт лъэныкъо шъхьаIэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыгъэнэфагъэх. Республикэм нахь псынкIэу хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, рахъухьэгъэ Iофтхьабзэхэр нахь шIуагъэ къытэу гъэцэкIэгъэн­хэм ахэр фытегъэпсыхьагъэх.

«Ведомствэ пэпчъ Iоф зыдишIэн фаер лъэпкъ проектхэм амалэу къатыхэрэр икъоу къызфигъэфедэнхэр, федеральнэ программэхэм ахэлэжьэныр ары. Амал зэриIэкIэ икъоу мы къэкIуапIэр къызфагъэфедэн фае. Республикэм исхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэным ар фэIорышIэщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу