Iэтахъохэм анаIэ атырагъэты

Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофыгъохэм ыкIи яфитыныгъэхэр къэухъу­мэгъэнхэм фэгъэзэгъэ республикэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх министерствэ ыкIи комитет зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

— Зыныбжь имыкъугъэхэм уадэлэжьэныр Iоф псынкIагъоу щытэп, уемыгугъоу ар бгъэцэкIэн плъэкIыщтэп. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пчъагъэрэ ар зэхэсыгъохэм къащеIо. Анахьэу тынаIэ зы­тедгъэтын фаер зыгъэпсэфыгъо лъэхъаным шIуагъэ къытэу Iэтахъохэм яуахътэ агъэкIоныр ыкIи ахэм IофшIэн къафэгъотыгъэныр ары. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIухэр зыпIунэу къаIызы­хыгъэхэм, ахэм алъыплъэрэ уна­гъохэм зэрифэшъуашэу ты­наIэ атедгъэтын фае, — къы­Iуагъ пэублэм АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу, Комиссием хэтэу Наталья Широковам.

Зыныбжь имыкъугъэхэм еджэ­ным пэрыохъу фэмыхъоу охътэ гъэнэфагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ программэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрагъэцакIэрэм къытегущыIагъ АР-м цIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ къэралыгъо къулыкъум и Гъэ­IорышIапIэ ипащэ игуадзэу Татьяна Галактионовар. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, АР-м икъэралыгъо программэу «Содействие занятости населения» зыфиIорэм игъэцэкIэн хахьэу зыныбжь имыкъугъэхэм охътэ гъэнэфагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр къафагъотых.

2021-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 1-м ехъулIэу охътэ гъэ­нэфагъэкIэ IофшIэн фаехэу нэбгырэ 1864-мэ е проценти 102,9-м кIахьэу IофшIэн зэзэгъыныгъэхэр адашIыгъэх. Мы Iофтхьабзэхэм язэшIохын пае республикэ бюджетым къытIупщыгъэ ахъщэу сомэ миллион 1,5-м ехъу пэIуагъэхьагъ.

Анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр кIэлэцIыкIухэм языгъэ­псэфыгъо лъэхъан IофшIэн ягъэ­гъотыгъэныр ары. 2021-рэ илъэсым къулыкъум IофшIапIэ языгъэгъотыхэрэм зэзэгъыныгъэ 43-рэ адишIыгъ, илъэс 14 — 18 зыныбжь нэбгырэ 684-мэ охътэ гъэнэфагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр къафэгъотыгъэнхэм фэшI къэралыгъо фэIо-фашIэхэр афагъэцэкIагъэх, ахэм ащыщэу нэбгыри 132-р зэгурыIоныгъэ зэрымылъ унагъохэм якIэлэ­цIыкIух.

Джащ фэдэу зыныбжь имыкъугъэхэу учет зэфэшъхьафхэм ахэтхэм шIуагъэ къытэу яуахътэ афызэхэщэгъэнымкIэ ыкIи шIэныгъэ тедзэ ягъэгъотыгъэнымкIэ Iофтхьабзэу адызэра­хьэхэрэм къатегущыIагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ иIофышIэу Уджыхъу Бэллэ. Ащ къызэри­IуагъэмкIэ, мы уахътэм учет зэфэшъхьафхэм кIэлэцIыкIу 551-рэ ахэт. Ахэм министерствэм лъэшэу ынаIэ атет, кIэлэцIыкIухэм зекIокIэ дэйхэр къахафэхэмэ е ахэм мыхъун зекIуакIэ къадызэрахьагъэмэ къыхIэгъэщыгъэным япхыгъэ Iофтхьабзэхэр гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ организациехэм якIэлэегъаджэхэм ренэу зэхащэх.

Джащ фэдэу кIэлэцIыкIу ибэ­хэм, зянэ-зятэхэр зышъхьащымытыжь сабыйхэм яфитыны­гъэхэр ыкIи яхэбзэ шIоигъо­ныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ, лъыплъэнымкIэ ыкIи анаIэ аты­рагъэтынымкIэ чIыпIэ къулыкъухэм къэралыгъо фиты­ныгъэу яIэр зэрагъэцакIэрэм зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр те­гущыIагъэх.

КIАРЭ Фатим.