ЯзэфыщытыкIэ мэпытэ

Лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм, патриотическэ пIуныгъэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм хэбзэ къулыкъушIэхэр, общественнэ движениехэм япащэхэр хэлэжьагъэх.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, ащ игуадзэу Константин Щербаковыр 2021-рэ илъэсым IофшIагъэу яIэм къытегущыIагъэх.

— Адыгэ Республикэм лъэпкъыбэ щэпсэу, дин зэфэ­шъхьафхэр щалэжьых, — къы­Iуагъ А. Шъхьэлахъом. — ЗэгурыIохэу зэдыщыIэнхэм фэшI лъэпкъхэм якультурэ, ятарихъ зэрагъашIэ, шэн-хабзэу яIэхэр къызэфаIуатэх. Фестивальхэр, зэIукIэгъухэр зэхащэх. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм лъэпкъ шIэ­жьым ехьылIэгъэ нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр ащагъэпсыгъэх, сурэт къэгъэлъэгъонхэр еджапIэхэм, музейхэм, фэшъхьафхэм къащызэIуахыгъэх.

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къуаджэ Аслъан, Мыекъуапэ икъэзэкъхэм яобществэ икъута­мэ ипащэу Александр Даниловым, республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, ащ игуадзэу щытыгъэ Бэгъушъэ Алый (дунаир ыхъожьыгъ), къэн­дзалхэм, нэмыцхэм, ермэлхэм, нэмыкIхэм яорганизациехэм япащэхэм, динлэжьхэм Шъхьэлэхъо Аскэр гущыIэ фабэхэр къафиIуагъ, щытхъу тхылъхэр, шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх.

2022-рэ илъэсым мурадэу яIэхэм зэхахьэм щытегущыIагъэх.

Сахьидэкъо Нурбый.