ЦIэрыIо хъунхэу ямурад

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм ипэгъокIэу Адыгэ Республикэм икинема­тографистхэм я Союз зэхи­щэгъэ зэнэкъокъум икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх.

— «Мыекъуап, сэ шIу усэлъэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъум хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр къалэм культурэмкIэ и Унэу «Гигантым» щыкIогъэ зэхахьэм къедгъэблэгъагъэх, — къытиIуагъ Урысыем икинематографистхэм я Союз икъутамэу Адыгэ Рес­публикэм щыIэм ипащэу, режиссерэу, сценаристэу, продюсерэу, Къэбэртэе-Бэлъ­къарым, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Нэгъаплъэ Аскэрбый.

— Зэхэщэн IофхэмкIэ IэпыIэгъу ­къышъуфэхъугъэхэм тащыгъэ­гъуазэба.

— Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ, республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащы­псэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет, Мыекъуапэ иадминистрацие культу­рэмкIэ и ГъэIорышIапIэ IэпыIэгъу къытфэхъу­гъэх. Зэнэкъокъур дэгъоу кIуагъэу сэлъытэ.

— Мыекъуапэ фэгъэхьыгъэ фильмэ кIэкIхэм сыда анахьэу къащагъэ­лъэгъуагъэр?

— Къалэм ищыIакIэ, идэхагъэ, цIыфхэм япсэукIэ, тарихъым, искусствэм, фэшъхьаф­хэм яхьылIагъэхэр гъэшIэгъоных.

— ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къы­дэзыхыгъэхэр къытапIохэ тшIоигъу.

— Апэрэ чIыпIэр нэбгыритIумэ зэдаго­щыгъ. Дмитрий Таяновым, Дмитрий Войновым текIоныгъэр къыдахыгъ. Сомэ мин 25-рэ зырыз афэдгъэшъошагъ. Никита Леончик ыкIи Алексей Кудлаевым ятIонэрэ чIыпIэр зэдагощыгъ, сомэ мин 15 зырыз аратыгъ. Апэрэ чIыпIэр зыхьыгъэхэм фильм­хэу «Сокровище» ыкIи «Илъэсым илъэ­хъанхэр» агъэуцугъэх. ЯтIонэрэ чIыпIэр къы­дэзыхыгъэхэм фильмхэу «Жемчужина» ыкIи «ШыкIэпщын» тырахыгъэх. ЖакIэмыкъо Руслъан Мыекъуапэ ыкIи искусствэм яхьы­лIагъэу фильмыр тырихыгъ. Ящэнэрэ чIыпIэр къыдихи, сомэ мини 10 ратыгъ.

— НэмыкI шIухьафтынхэм къатегущыIэба.

— Мыекъуапэ иадминистрацие культу­рэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ кIэщакIо фэхъуи, зэнэкъокъум чанэу хэлэ­жьэгъэ нэбгыритфмэ сомэ мини 5 зырыз афагъэшъошагъ.

— Зэфэхьысыжьхэм сыда анахьэу къахэжъугъэщыгъэр?

— Кинематографиер бэмэ агу рехьы. Кином ишIуагъэкIэ Мыекъуапэ, Адыгэ Рес­публикэр цIыфхэм нахь дэгъоу ашIэщтых. Искусствэм пIуныгъэ мэхьанэу иIэм зыкъед­гъэIэтыщт.

— Шъуимурадхэм гъэзетеджэхэр къакIэупчIэх.

— ЯтIонэрэ зэнэкъокъур 2022-рэ илъэсым мэзаем зэхэтщэщт. Кинематографием зедгъэушъомбгъущт. Адыгеим щытырахырэ фильмхэр Урысыем, IэкIыб хэгъэгухэм къа­щыдгъэлъэгъощтых, зэнэкъокъухэм апэрэ чIыпIэхэр къащыдэтхынхэм тыпылъыщт.НыбжьыкIэхэр, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр кинематографием къедгъэблэгъэщтых. ИлъэсыкIэм шIоу щыIэр цIыфхэм къадэхъунэу афэсэIо.