Къэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошагъэхэм афэгушIуагъэх

ШIэныгъэм, гъэсэныгъэм, медицинэм, СМИ-хэм, культурэм, спортым ялIыкIохэу, лэжьэкIо коллективхэм яIофышIэхэу Урысые Федерациемрэ Адыгэ Республикэмрэ якъэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошагъэхэм республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щафэгушIуагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъхэм язэшIохын яIахьышIу зэрэхашIыхьэрэм фэшI къэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошагъэ­хэм зэрафэразэр ариIуагъ.

«Адыгеимрэ Урысыемрэ яхэхъоныгъэ шъуиIахьышIу зэрэхэшъу­шIыхьэрэм фэшI къэралыгъо тынэу къышъуфагъэшъошагъэхэр си­гуапэу къышъосэтыжьы. Шъо шъуиIоф хэшIыкIышхо фышъуиI, IэпэIэсэныгъэшхо шъу­хэлъ, сэнэхьатэу хэшъу­хыгъэм шъуфэшъыпкъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Джырэ медицинэ гупчэу Хь. Шъэумэным ыцIэ зыхьырэм» игенеральнэ пащэу Жэнэ Аскэр, Урысые Федерацием и Президент и УказкIэ Пироговым иорден къызыфагъэ­шъошагъэм, иIофшIэнкIэ гъэхъэ­гъэшхохэр зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.

«ГъэрекIо имэлылъфэгъу Жэнэ Аскэр Инэм район сымэ­джэщым ковиднэ гос­питаль щызэхэщэгъэным пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Охътэ кIэкIым къыкIоцI цIыфхэм ящыIэныгъэ къы­зэтегъэнэжьыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ оборудованиер зычIэт госпиталь зэтырагъэпсыхьэгъагъ», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэгъэгум ипащэ иунашъокIэ щытхъуцIэу «Урысые Федерацием мэкъу- мэщымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр афагъэшъошагъ мэ­къумэщ производственнэ коопе­ративэу «Родинэм» итрактористэу Сергей Пашковым, пшъэ­дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Зарям» имеханизаторэу Сергей Панкрушиным, мэкъумэщышIэ-фермер хъызмэтшIапIэм итрактористэу Евгений Дрожевскэм, мэкъумэщ производственнэ кооперативэу «Родинэм» иагроном шъхьаIэу Дэунэ Азэмат.

Урысые Федерацием и Президент и УказкIэ транспортымкIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм, илъэ­сыбэ хъугъэу гуетыныгъэ фыряIэу Iоф зэрашIэрэм афэшI щытхъуцIэу «Урысые Федерацием транспортымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр афагъэшъошагъ ДРСУ-3-м име­ханик шъхьаIэу Виктор Дубянскэмрэ Iахьзэхэлъ обществэу «ДСУ-3-м» имашинистэу Николай Кардашовымрэ.

«Хэгъэгум и Президент ирэзэныгъэ тхылъхэр мыщ чIэс специалистхэм ащыщ­хэми къафагъэшъо­ша­гъэх. Ахэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэм Iоф аща­шIэ — къэралыгъо къулыкъум къыщегъэжьагъэу общественнэ, волонтер Iоф­шIэным нэсэу. Ау а пстэури зэзыпхырэр хьалэлэу яIофшIэн зэрагъэцакIэрэр, гъэхъэгъэшхохэр ашIын зэралъэкIырэр ары», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм икъэралыгъо наградэхэр къызыфагъэшъошагъэхэми Iофтхьабзэм щафэгу­шIуагъэх. Адыгэ Республикэм ыпашъ­хьэ гъэхъэгъэ ин дэдэхэр зэрэщыриIэхэм фэшI медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ культурэмкIэ и Общественнэ совет итхьаматэу Шъхьаплъэкъо Къэсэй къыфагъэшъошагъ. Адыгеим итеатральнэ искусствэ иIахьышхо зэрэхишIыхьагъэри, общественнэ IофшIэным чанэу ар зэрэхэлажьэрэри хагъэунэфыкIыгъ.

Псауныгъэм икъэухъумэн къытегущыIэзэ, республикэм и ЛIышъхьэ медицинэ IофышIэхэу илъэситIу хъугъэу коронавирусым пэуцужьхэрэм, цIыфхэм япсауныгъэрэ ящыIэныгъэрэ къэзыухъумэхэрэм зэрафэразэр джыри зэ къыIуагъ.

«Медицинэ IофышIэхэм непэ бэ апшъэ дэкIырэр. НэмыкI узхэр кIодыжьыгъэхэп — Адыгеим исхэр медицинэ IэпыIэ­гъум ыпэкIи зэрэщытыгъэм фэдэу фэныкъох. Ахэм Iофэу ашIэрэм хэхъуагъ, сыда пIомэ яIофшIэгъухэм ащыщыбэр ковидым пэуцужьыхэрэм IэпыIэгъу афэхъух», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм фэшI щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм ина­­роднэ врач» зыфиIорэр къафагъэшъошагъ Адыгэ респуб­ликэ клиническэ сымэджэщым гу-лъынтфэ хирургиемкIэ иотделение ипащэу Борсэ Мухьамэд­рэ мы сымэджэщым ирентгенологическэ отделение ипащэу Григорий Воротынцевымрэ.

Культурэмрэ искусствэмрэ алъэныкъокIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм фэшI щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм инароднэ артист» зыфиIорэр къафагъэшъошагъ Адыгеим лъэпкъ къа­шъомкIэ и Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Налмэсым» балетымкIэ ирепетиторэу Шъхьаплъэкъо Тэмарэрэ Адыгеим лъэпкъ орэдымкIэ и Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Ислъамыем» иартистэу Шэмырзэ Казбекрэ.

Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ятворчествэкIэ ансамблэхэр лъэпкъхэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэным, нэмыкI лъэпкъхэм якультурэрэ яшэн-хабзэхэмрэ агъэлъэпIэнхэм, лъэпкъ культурэр шIу алъэ­гъуным афэIорышIэх.

Iофтхьабзэм джащ фэдэу псауныгъэм икъэухъумэн, промышленностым, мэз хъызмэтым, мэкъу-мэщым, ЖКХ-м, псэолъэ­шIыным, связым, культурэм, искусствэм, спортым, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэми щытхъуцIэхэр къащыфагъэшъошагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къэралыгъо наградэхэр къызэратыгъэхэм джыри зэ афэгушIуагъ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу, псауныгъэ яIэнэу, яIофшIэн гъэхъэгъа­кIэхэр щашIынэу афэлъэIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, къэралыгъо наградэхэр къызэратыгъэ IофышIэхэр зыIут министерствэхэмрэ ведомствэ­хэмрэ япащэхэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу