Журналистхэм афэгушIуагъ

Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ ишIухьафтынхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу АР-м и Къэралыгъо филармоние щаратыжьыгъэх.

Республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат лауреат хъугъэхэм закъыфигъазэзэ, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным хэхъоныгъэм илъэныкъо пстэумкIи къэралыгъор ыпэкIэ лъыкIотэн фаеу пшъэрылъ къызэригъэуцугъэр къыхигъэщыгъ. АщкIэ Iофэу зэшIохыгъэ хъурэр зэрифэшъуашэу къиIотыкIыгъэным мэхьанэшхо иIэу хигъэунэфыкIыгъ.

— Адыгеир къэралыгъом ыкIи IэкIыбым нахь дэгъоу щызэлъашIэ къэс шъолъырым инвестициеу къыхалъ­хьэрэр нахьыбэ хъущт. Ащ дакIоу, тарихъ кIэным икъэухъумэнкIэ, лъэпкъ культурэм ипхырыщынкIэ къэбар жъугъэм иамалхэм Iофышхо зэрашIэрэм щэч хэлъэп, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
Адыгэ культурэр къизыIотыкIырэ материалхэм, социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэм ипроектхэм ягъэхьазырын чанэу Iоф дэзышIэгъэ журналистхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ ишIухьафтынхэр афагъэшъошагъэх. Къы­хаутыгъэхэмкIэ къыхагъэщыгъэр гъэзетэу «Советскэ Адыгеим» иобозревателэу Юлия Мельниковар ары. Лъэныкъоу «телепрограмма» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ Адыгеим и Къэралыгъо телерадиокомпание иавторскэ куп. ТIэшъу Светланэ, Беданэкъо Замирэ, Александр Никановым ыкIи Шъэджэшъэ Азэмат къагъэхьазырыгъэ телепроектэу «Лъапсэ» зыфиIорэм зэхэщакIохэм осэшIу фашIыгъ ыкIи шIухьафтыныр афагъэшъошагъ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэу, сэнаущыгъэ зыхэлъ, ыпэкIэ лъыкIотэрэ цIыфхэр ары республикэм ибаиныгъэ шъхьа­Iэр. Адыгеир загъэпсыгъэр илъэсишъэ зыщыхъущт илъэсым къэбар жъугъэм иамалхэм пшъэ­рылъышхо апашъхьэ щыт, непэрэ гъэхъагъэхэм лъапсэ афэзышIыгъэ тицIыфхэм яIофшIагъэ зэри­фэшъуашэу ахэм къыраIотыкIын фае.