«Ошъутенэм» ымакъэ щыжъынчыгъ

Тыгъэгъазэм и 23-м АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ ихьа­кIагъ зызэхащагъэр илъэс 25-рэ хъугъэ Адыгэ къэралыгъо филармонием иэстраднэ ансамблэу «Ошъутенэр».

Творческэ зэIукIэгъур ныбжьыкIэхэр, студентхэр искусствэм идунэе кIэракIэ хэщэгъэнхэм фэгъэ­хьыгъагъ.

Лъэпкъ тхылъеджапIэм иIофышIэу Кучмэз Аминэт мэфэкIыр гущыIэ фабэкIэ къызэIуихыгъ, «Ошъуте­нэм» иартист-орэдыIоу, АР-м изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ гущыIэр лъигъэкIотагъ. 1996-рэ илъэсым музыкант Iэпэ­Iасэу, композиторэу, оранжировщик дэгъоу Гъот Аслъан игулъытэкIэ, ансамблэр щыIэ зэрэхъугъэр, культурэмкIэ Министерствэми Iофышхо къызэрадилэжьыгъэр къыIуагъ. ОрэдыIо купыр 1997-рэ илъэсым щегъэжьагъэу чанэу сценэм зэрэтетыр, музыкальнэ Iофтхьабзэу шъолъырым ыкIи Урысыем ащызэхащэхэрэм чанэу зэрахэлажьэрэр, анахьэу джазымкIэ фестивальхэм, кIигъэтхъыгъ.

Джазыр апэрэ лъэпэ­хэщыгъо зэрафэхъугъэр, коллективым ихэхъон-зыкъэIэтынкIэ ащ ишIуагъэ къызэрэкIуагъэр Сусанэ къыIуагъ. Апэрэ лъэбэ­къухэм къащегъэжьагъэу, къэлэ зэфэшъхьафхэм ясценэ тетхэу, творческэ мэшIочэ гъэшIэгъон зэра­хэлъымкIэ гу къызлъарагъэтагъ, апэрэ гъэхъагъэ­хэри ашIыгъэх, щытхъури къалэжьыгъ — «Анахь композицие дэгъур», «ЦIыф­хэм агу зэрэрихьыхэрэр», нэмыкIхэри къафагъэшъошагъэх.

2000-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ансамблэр Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо филармоние хэ­хьэ, ие хъугъэ.

2004-рэ илъэсым «Ошъу­тенэр» итворческэ щыIэныгъэ лъэгъуакIэ техьэ, художественнэ IэшъхьэтетыкIэ иIэ мэхъу. Ар Гъот Аслъан фэдэу музыкант IэпэIасэу, композиторэу, орэдыIоу, адыгэ орэдыр зикIасэу, музыкэр гукIэ зэхэзышIэрэ ХьакIэко Алый. Ансамблэм ишъыпкъэу ащ Iофышхо дешIэ, «Ошъутенэр» тиреспубликэ имызакъоу, къэлэ зэфэшъхьафхэм ащэIэ, иорэд тамэ егъоты. 2006-рэ илъэсым «Ошъутенэр» рок-фестивалэу «Эльбрус-2006» зы­­фиIоу Москва щыкIуа­гъэм хэлэжьагъ.

2014-рэ илъэсым «Ошъу­тенэм» иорэдыIохэр КIы­мэфэ олимпиадэ джэгунхэм якультурнэ программэ хагъэхьагъэх ыкIи дэгъоу зыкъаушыхьатыгъ. Илъэс 25-рэ ныбжьэу къызэра­нэкIыгъэр, ямэфэкI дахэ «Ошъутенэм» имафэ къэс IофшIэнкIэ зэрэкIигъэтхъы­рэр, коллективым хэтхэр япащэу ХьакIэко Алый творческэ кIочIэ лъэш хэ­лъэу къызэрадэлажьэ­рэм­кIэ зэрэфэразэхэр Даутэ Сусанэ къыхигъэщыгъ.

МэфэкI зэIукIэгъур «Ошъу­тенэм» иартистхэм адыгэ къэшъо дахэу «УджымкIэ» къызэIуахыгъ, зэдиштэхэу Жарэкъо Руслъан, Мэкъоо Маринэ, Даутэ Сусанэ, Хьазэщыкъо Мосэ, Юрий Конжиным ыкIи Мамхыгъэ Маринэ орэдэу «Си Мэмэт» агъэ­жъынчыгъ, шIыкIэшIо­-зэ­кIужьхэу, мэкъэмэ дахэр апкъынэ-лынэкIэ зэхашIагъэу къыдэшъуагъэх, яшъо­шэ теплъи амэкъэ гъэIорышIакIи гум нэсыпэу щы­тыгъ. Орэдым орэдыр къыкIэлъыкIуагъ, къэIогъу пэпчъ къэбарэу пылъым кIэкIэу ядэIухэрэр щагъэгъозагъэх.

«Ошъутенэм» хэтхэм ыкIи ащ ипащэу, АР-м искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Хьа­кIэко Алый агукIи апсэкIи орэдым хэтхэу, анахьэу адыгэ орэдым илъэшыгъэ­-дэгъугъэ, хэлъ гупшы­сэм икуугъэ лъыIэсхэу Iоф зэ­ра­шIэрэр артистхэм ­пшIошъ агъэхъущтыгъ. Ансамблэм хэт нэбгырэ пэпчъ зы гухэлъышIум – лъэпкъ орэдыр, лъэпкъ искусствэр ухъумэгъэным ыкIи ащ зыкъегъэIэтыгъэным, хэгъэхъогъэным фэшIушIэ. Мэкъэ гъэIоры­шIакIэм фэIазэх артистхэр, мэкъэ дахэхэр яIэх. Ахэр зэфэдэхэп: Даутэ Сусанэ ежьыр Iэпс-лъэпсыми, ыма­къэ щылыч жъгъыу-­сыур къыхэIукIы; гъунэнчъэу орэдыр зикIасэу Юрий Конжиным, урыс пIоу умышIэнэу, адыгэ орэды­жъэу «Адыифыр» кIалэм къеIо. Ежь Юрий къызэриIуагъэмкIэ, шIушIэгъэ иныр зиер, мыпшъыжьэу зылэжьырэр «Ошъутенэм» ипащэу ХьакIэко Алый; орэдыр ыусэу ыкIи зэригъэдэхэжьэу, зэригъэ­кIэ­жьырэм фэдэ къабзэу, нэбгырэ пэпчъ емызэщы­жьэу, хьалэлэу дэлажьэ. Мыщ фэдэ гупшысэм дырагъэштагъ Жарэкъо Руслъани, нэмыкIэу ансамблэм хэтхэми. Илъэс 25-рэ ныбжьыр хэзыгъэунэфыкIыгъэ ансамблэр купышIу дахэу зэрэзэтеуцуагъэр пшIошъ мэхъу.

Хьазэщыкъо Мосэ — артист-орэдыIу, ымэкъэ гохь фэдэ къабзэу, цIыфыгъэшхо зэрэхэлъыр игуапэу къыхигъэщыгъ шIэныгъэлэжьэу, сэкъатныгъэ зиIэхэм яреспубликэ общественнэ организацие ипащэу Агъыржьанэкъо Симхъан.

МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх НыбжьыкIэ координационнэ гупчэм хэтхэр, колледжхэм ястудентхэм ащыщхэр, музыкэр зикIэсэ цIыф чъэп­хъыгъэхэр, тхылъеджапIэм иIофышIэхэр, СМИ-хэм ялIыкIохэр.

«Ошъутенэм» хэт артистхэм къэгъагъэхэр, рэзэныгъэ тхылъхэр аф­эгъэ­шъошагъэх, цIыфэу ядэIу­гъэхэр ягуапэу бэрэ Iэгу афытеуагъэх.

Мамырыкъо Нуриет.