БэнакIохэм ямедалибл

Урысыем и ЛIыхъужъэу, генерал-полковникэу Г.Н. Трошевым фэгъэхьыгъэу самбэмкIэ шIэжь зэнэкъокъу Ермэлхьаблэ щыкIуагъ.

Хэгъэгум ишъолъырхэм ябэ­накIохэу 2004 — 2006-рэ илъэс­хэм къэхъугъэ кIалэхэр алырэгъум щызэIукIагъэх.


Адыгэ Республикэм щыщ ныбжьыкIэхэм зэнэкъокъум медали 7 къыщыдахыгъ.

Тыгъужъ Тимур, кг 49-рэ, Мэл­гощ Адам, кг 58-рэ, Ваган Григорян, кг 98-рэ, Мэлыщэ Аскэр, кг 98-м къехъу, апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Тренерхэу Делэкъо Адам, Хьабэхъу Адам, Гъомлэшк Алый, Роман Оробцовым, Беданыкъо Рэмэзан, Ацумыжъ Заур бэнакIохэр агъасэх.

Мамхыгъэ Астемир, кг 88-рэ, Сергей Кузьминовым, кг 98-рэ, Самир Архиповым, кг 98-м къе­хъу, ящэнэрэ чIыпIэхэр къафагъэ­шъошагъэх. Тренерхэу З. Ацумыжъыр, М. Дэхъужьыр, И. Нэгъоир ныбжьыкIэхэм япащэх.

— ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр Урысыем самбэмкIэ икIэух зэнэкъокъоу 2022-рэ илъэсым щыIэщтым хэлэжьэщтых, — къытиIуагъ

Адыгэ Рес­публикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо

Адам. — ТибэнакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо. Хэгъэгум изэIу­кIэ­гъухэм яшъыпкъэу зафагъэхьазыры.

Сурэтым итхэр: зэнэкъокъоу Ермэлхьаблэ щыкIуагъэм ха­гъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр.