Апэрэ модельнэ тхылъеджапIэр къыщызэIуахыгъ

Тыгъэгъазэм и 20-м шъолъыр проектэу «Культура» зыфиIорэм ишапхъэ илъэу, лъэпкъ проектэу «Культурная среда» къыды­хэлъыта­гъэу, Тэхъутэмыкъое районым ит къуаджэу Пэнэхэс мэфэкI шIыкIэм тетэу апэрэ мо­дельнэ тхылъеджапIэр къыщызэIуахыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх: Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Кушъу Светланэ, муниципальнэ гъэ­псыкIэ зиIэ «Тэхъутэмыкъое районым» ипащэ игуадзэу Бэгъ Саидэ, шъолъыр проект офисым иIэшъхьэтетэу, АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ ипащэу Къыкъ Бэлэ, Адыгеим икъэралыгъо ыкIи муниципальнэ тхылъеджапIэхэм япащэхэр.

Модельнэ тхылъеджапIэхэр пшъэрылъыбэ зэшIозыхырэ чIы­пIэ, уахътэм диштэрэ псэуа­лъэ ыкIи тхылъеджэпIэ Iэмэ-­псыма­кIэхэмкIэ ушъэгъэ гупчэ хъугъэ. ГъэцэкIэжьын IофшIэнышхоу щыкIуагъэхэм ауж зэрагъэфедэщтымкIэ мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр яIэ хъугъэх, тхылъ­еджапIэм ифонд тхылъ 2209-рэ къыхэхъуагъ:

— Теплъэ дахэ зиIэ унэу тхылъыр къызщаратырэр агъэ­псыгъ, цIыфхэм гъэпсэфыпIэ-­IофшIапIэ планшетыр ыкIи ноутбукыр хэтэу агъотыгъ. Мы унэшхом гъэзетхэр ыкIи журналхэр щызэгъэкIугъэх.

Джащ фэдэу Iофтхьэбзэ зэ­фэшъхьафхэмкIэ агъэфедэрэ интерактивнэ панелыр — лъэныкъуабэкIэ зишIуагъэ къа­кIо­рэр унэм ит; зэIукIэгъухэр, Iэнэ хъураехэр, темэ гъэшIэгъон­хэмкIэ конференциехэр, цIыф гъэсагъэхэр къарагъэблагъэзэ зэ­хащэнхэ амал джы яI. ТхылъеджэпIакIэм технологиякIэхэм чIыпIэ щыряI: компьютерхэм, Интернетым яшIуагъэкIэ джы лъэпкъ электроннэ тхылъеджапIэм зырапхын алъэкIыщт. «Кон­сультант плюс» зыфаIорэм Урысыем исправочнэ правовой системэ лъыIэсынхэ амал къареты. Анахь тхылъеджэкIо цIыкIухэм апае залыкIэ «Детский мегаполис» ыIоу, тхылъеджапIэм чIыпIэу ыубытырэм зэ­рэхагъэхъуагъэм ишIуагъэкIэ, къыщызэIуахыгъ.

Анахь узыгъэгушIорэр кIэлэцIыкIу шъолъырым мультистудие зэриIэр ары — ар творческэ студиеу щыт, ащ ихьатыркIэ кIэлэцIыкIухэм ежь-ежьырэу яапэрэ мультфильмэхэр зэхагъэуцонхэ, якIэсэ пшысэ геройхэр къагъэгущыIэнхэ алъэ­кIыщт. КIэлэцIыкIухэм атегъэ­псыхьэгъэ интерактивнэ джэхашъор ыкIи глобусыр, шлемыр лъэшэу тхылъеджэ цIыкIухэм къашъхьэпэщтых зыфэдэ щымыIэ зекIохэр тхылъеджапIэр къамыбгынэу, виртуальнэ шIыкIэм тетэу ашIынхэмкIэ.

ДжырэкIэ модельнэ тхылъ­еджапIэр зэрэщытэу агъэ­кIэ­жьы­гъэ чIыпIэ ин, ащ IэпкIэ-лъап­кIэу классическэ тхылъеджапIэм ишапхъэхэр ыкIи цифрэхэм кIэу япхыгъэхэр щы­зэращэлIагъэх.

Темрыкъо Зарем.
Къоджэ тхылъеджапIэм ипащ.