Нарт шъаохэм тагъэгушхо

2021-рэ илъэсыр шIукIэ зыгу къэкIыжьыщтхэм ащыщ Теуцожь рай­оным икъуаджэу Пщыкъуйхьаблэ щапIугъэ нарт шъаоу Хьакъуй Амир.

Илъэс 16 – 18 зыныбжь кIа­лэ­хэм самбэмкIэ ядунэе зэнэ­къокъоу Грецием щыкIуагъэм Хьакъуй Амир апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Килограмм 71-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп хэтэу адыгэ батырыр алырэгъум щыбэнагъ. США-м, Армением, Украинэм, фэшъхьафхэм къарыкIыгъэхэм атекIуи, дышъэ медалыр къыфагъэшъошагъ.

— Хьакъуй Амир кIэлэ пкъыеу, гу пытэ иIэу щыт. Алырэгъум зытехьэкIэ кIуачIэмрэ къулаим­рэ зэдиштэхэу егъэфедэх. Псын­кIэу зэрэгупшысэрэм ишIуагъэ­кIэ текIоныгъэм нахь IэшIэхэу фэбанэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу, Хьакъуй Амир иапэрэ тренерэу Гъомлэшк Алый.

— Пщыкъуйхьаблэ самбэмкIэ щагъэсэрэ ныбжьыкIэхэм тагъэ­гушIо, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам. — Гъомлэшк Алый ыгъэсагъэхэу Хьакъуй Амир ыкIи Мэлгощ Адам Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къы­щахьыгъ, Гъомлэшк Анзор ящэнэрэ чIыпIэр тIогъогогъо къыхьыгъ.

ЗыцIэ къетIогъэ бэнакIохэр Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж чIэхьагъэх, сэнэхьат хэхыгъэ зэрагъэгъоты.

Къуаджэмрэ къалэмрэ язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ пащэхэм Iофыгъуабэ агъэцакIэ. Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр къыхагъэщых, хэушъхьафыкIыгъэу спортым фагъасэх, щыIэныгъэм фапIух.

— Хьакъуй Амир дунаим самбэмкIэ апэрэ чIыпIэр къызыщыдехым Краснодар тыщыпэгъокIи, адыгэ джэгу къалэм щызэхэтщагъ, къуаджэми зэхахьэ щытиIагъ, — къытиIуагъ гурыт еджапIэм ипащэу Бэгъ Марет. — Амир тиныбжьыкIэхэм щысэ тырахы, спортым пыщагъэхэм япчъагъэ хэхъо.

Дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 дышъэр къыщыдэзыхыгъэу, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур ятфэнэрэу джырэблагъэ Мыекъуа­пэ щыкIуагъ. Зэхахьэм Гъомлэшк Алыйрэ Хьакъуй Амиррэ ащыфэгушIуагъэх.

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм ацIэкIэ дунаим дышъэр къыщызыхьыгъэ Хьакъуй Амир ыкIи ащ итренерэу Гъомлэшк Алый афэгушIуагъ, гущыIэ фабэхэр афиIуагъ. А. Хьакъуим шIухьафтынэу сомэ мин 800, А. Гъомлэшкым сомэ мин 200 аритыжьыгъ.

— Тренер дэгъухэр, ныбжьыкIэ шIагъохэр тиIэх, — къыти­Iуагъ дунаим щызэлъашIэрэ бэнакIоу, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэ­къо Мурат. — Хабзэм икъулыкъушIэхэм тиспортсменхэр, тренерхэр янэплъэгъу итых.

— Щытхъоу тфаIуагъэр бэ. Тренерхэм, кIэлэегъаджэхэм, республикэм ипащэхэм, зэкIэ IэпыIэгъу къытфэхъухэрэм лъэ­шэу тафэраз, — къыIуагъ Хьакъуй Амир, — спортым сищыIэныгъэ епхыгъэ зэрэхъугъэм сегъэгушхо.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 хъущт 2022-рэ илъэсым. Ти­спортсменхэр мэфэкIым пэгъо­кIыхэзэ, гъэхъагъэхэр ашIых, Адыгэ Республикэм ищытхъу дунаим щаIэты.