ЩыIэныгъэр ащызэхэохы

Кинофильмхэм къащаIорэ орэдхэм афэгъэ­хьыгъэ пчыхьэзэхахьэр республикэм и Къэ­ралыгъо филармоние изэхэхьэпIэ цIыкIу щыкIуагъ.

Советскэ музыкальнэ культурэр кинематографием хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм агъэбаигъ. Зэлъа­шIэрэ произведениехэу кино­фильмхэм ащызэхэтхыхэрэм гур зыфащэ. Орэдхэр зыхэт фильм­хэм уяплъынкIэ нахь гъэшIэгъо­ных. Патриотическэ пIуныгъэм, шIулъэ­гъум, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, фэшъхьафхэм яхьылIагъэхэр щыIэныгъэм епхыгъэх.

Пчыхьэзэхахьэр филармонием щызезыщэгъэ лектор-искусствоведэу Татьяна Резниченкэм Никколо Паганини, Петербург ишъэфхэм, Пшызэ икъэзэкъхэм, Дартаньян ыкIи мушкетерищмэ, нэмыкI фильмхэм яхьылIэгъэ къэбархэр къыIотагъэх. Фильмыр орэдым зэригъэбаирэм, гупшысэу хэлъымкIэ цIыфхэм зэралъыIэсырэм, нэмыкIхэм узыIэпищэу къа­тегущыIагъ.

Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэгъой Маринэ, дунэе зэнэкъокъухэм ялауреатхэу Сергей Трутневым, Теуцожь Бэлэ кинофильмхэм ащыIурэ орэдхэр къаIуагъэх. И. Дунаевскэм, К. Петровым, Э. Ханок, Ю. Милютиным, нэмыкIхэм аусыгъэ орэдхэр щыIэныгъэм епхыгъэх. Къэрэухэм, мазэм ивальс, гумрэ псэмрэ афэгъэхьыгъэхэм бэрэ уядэIу пшIоигъу.

ИлъэсыкIэр къызэрэсырэр зэхэщакIохэм къыдалъытагъ. Филармоние цIыкIум ихудожественнэ пащэу Вера Пособиловам къытиIуагъ ИлъэсыкIэм ехьылIэгъэ орэдхэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр къакIэлъэIухэу бэрэ къызэрэхэкIырэр. КIымафэм, осым, шыхэм яхьылIэгъэ орэдхэр артистхэм агъэжъынчыгъэх.

Дунэе зэнэкъокъум Гран-прир къыщызыхьыгъэ Набэкъо Бэлэ фортепианэмкIэ, дунэе зэнэкъо­къум илауреатэу Сергей Пособиловым флейтэмкIэ произведениехэр зэхахьэм къыщырагъэIуа­гъэх.

ШIулъэгъу орэдхэу гум имыкIыжьхэрэр С. Трутневымрэ Б. Теуцожьымрэ зэгъусэхэу къа­Iуагъэх. Набэкъо Бэлэ фортепианэмкIэ зэкIэ артистхэм къаде­жъыугъ. Сергей Пособиловым дунэе классикэм хэхьэгъэ произве­дениехэр IупэпщынэмкIэ зэхы­ти­гъэ­хыгъэх. Нэгъой Маринэ, шэнышIу зэрэфэхъугъэу, жанрэ зэфэ­шъхьаф­хэмкIэ къыIогъэ орэдхэр пIуныгъэм, шIулъэгъу мыгощыгъэм, фэшъхьаф­хэм афэгъэхьыгъэх.

Концертым къекIолIагъэхэм пчыхьэзэхахьэр агу рихьыгъ, артистхэм бэрэ Iэгу афытеуагъэх.