Медицинэм иIофышIэхэм афэгушIуагъэх

Медицинэм иIофышIэхэу цIыфхэм япсауныгъэ икъэу­хъу­мэн фэлажьэхэрэм апае пчыхьэзэхахьэ Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Урысыем, Адыгеим, Къэ­рэщэе-Щэрджэсым янароднэ артистэу, компо­зиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызфагъэшъошагъэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу Нэхэе Аслъан пчыхьэзэхахьэм ирегъэкIокIын кIэщакIо фэхъугъ.

2022-рэ илъэсыкIэр шIэ­хэу хэдгъэунэфыкIыщт. Пчыхьэзэхахьэм изэхэща­кIохэм ар къыдалъыти, ме­дицинэм иIофышIэхэу зипшъэрылъхэр щысэте­хыпIэу зыгъэцакIэхэрэм афэгушIуагъэх.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэн­кIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм ацIэкIэ медицинэм иIофышIэхэм гу-щыIэ фабэхэр къафиIуагъ, Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ирэзэныгъэ тхылъ­хэр аритыжьыгъэх.

Медицинэм иIофышIэхэу рэзэныгъэ тхылъхэр зыфагъэшъошагъэхэм ащыщых республикэм икъалэхэм, районхэм Iоф ащызышIэхэу Аулъэ Светланэ, Хьадэгъэ­лIэ Зарэ, Гъонэжьыкъо Бэ­лэ, Елена Мирзоян, Ва­дим Павлюченкэр, Пчы­хьалIыкъо Назырэт, Олег Пчелинцевыр, Татьяна Те­рещенкэр, ЛъэпцIэрышэ Мурат, Людмила Шведовар.

Композиторэу Нэхэе Аслъан пчыхьэзэхахьэм къыщыгущыIагъ, медици­нэм иIофышIэхэм лъэшэу зэрафэразэр хигъэунэфыкIыгъ. ИлъэсыкIэм, медицинэм иIофышIэхэм афэгъэхьыгъэ концертыр ансамблэу «Ислъамыем» къытыгъ.

Адыгэ Республикэм иза­служеннэ журналистэу ТIэ­шъу Светланэ зэри­щэгъэ зэхахьэм «Ислъа­мыем» иартистхэу ХъокIо Сусанэ, Агъыржьэнэкъо Саныет, Къумыкъу Щамсудин, Шъымырзэ Казбек, Нэгъой Азэ, Дер Абир, нэмыкIхэм лъэпкъым, медицинэм афэгъэхьыгъэ орэдхэр къыщаIуагъэх. Эльдарэ Айдэмыр щыIэ­ныгъэм къыхэхыгъэ орэдыр къызыхедзэм, залым чIэсхэр дежъыугъэх.

«Ислъамыем» икъэшъуа­кIохэу Лъэустэнджэл Рузанэ, Ахътао Светланэ, Си­хъу Руслъан, фэшъхьаф­хэм пчыхьэзэхахьэр къагъэдэхагъ. Медицинэм иIо­фышIэхэм афаусыгъэ гимныр зэхахьэм кIэух фэ­хъугъ. Оркестрэм ипщы­наохэу Лъэцэр Светланэ, Мышъэ Андзаур, фэшъхьафхэм орэдышъохэр агъэжъынчыгъэх.

Медицинэм иIофышIэхэм шIоу щыIэр къадэхъу­нэу гъэзетеджэхэм ацIэкIэ тафэлъаIо.

ЕмтIылъ Нурбый.