«Адыифыр» лъыкIотагъэп

«Дворец» Москва – «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – 24:22.

Урысыем гандболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ ешIэгъум Москва щызэIукIагъэх. Финалым и 1/8-м хэхьэрэ зэнэ­къокъум «Дворецыр» нахь фэхьазырыгъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу дунаим медальхэр къыщызыхьыгъэхэр «Дворецым» щешIагъэх.

Кобл Зурет, Ангелина Куцеваловар, Дарья Богдановар, Анна Красновар тиешIэкIо анахь дэгъу­хэм ащыщых. Ахэр зэIукIэгъум хэлэжьагъэхэп.

«Адыифым» иешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Никулина – 4, Кириллова – 6, Колодяжная – 1, А. Морозова – 2, Къэбж – 1, Казиханова – 5, Казанджян – 2, Гильфанова – 1.

«Адыиф-2-м» хэтхэу Дарья Гильфановар, Къэбж Заремэ, Софья Морозовар Кубокым фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъум апэрэу хэлэжьагъэх. Тренер шъхьаIэу Александр Реввэ зэрилъытэрэмкIэ, пшъашъэхэр дэгъоу ешIагъэх. Республикэм икомандэ шъхьаIэу «Адыифым» яIэпэIэсэныгъэ щыхагъэхъон алъэкIыщт.

Пчъагъэр 23:22-рэ хъугъэу метри 7 тазыр дзыгъор «Дворецым» ыгъэцакIи, «Адыифым» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ – 24:22-рэ, Москва икомандэ финалым и 1/4-м ЦСКА-м щыдешIэщт. «Адыифыр» Урысыем и Кубок фэгъэхьыгъэ зэнэкъо­къум къыхэзыгъ. Хэгъэгум исуперлигэ щыкIорэ зэIукIэгъухэм «Адыифыр» ахэлэжьэщт, зичэзыу ешIэгъухэр 2022-рэ илъэсым иIэщтых.