ЛIэшIэгъу плIанэм иджэрпэджэжь

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстраднэ ансамблэу «Ошъутенэр» зызэхащагъэр илъэс 25-рэ хъугъэ.

Краснодар краим Адыгеир къызы­хэкIыжьым кIэу зэхащагъэмэ «Ошъутенэр» ащыщ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иапэрэ министрэу Хьанэхъу Адам кIэщакIо фэхъуи, ансамблэр тимузыкальнэ искусствэ икупхэм къахэ­хъуагъ. Консерваториер къэзыухыгъэ композиторэу Гъот Аслъан «Ошъутенэм» художественнэ пащэ фашIыгъ.

Филармонием щыкIогъэ юбилей пчыхьэзэхахьэм къыщызэIуахыгъэ экранышхом «Ошъутенэм» къыкIугъэ щыIэныгъэ гъогур къыщагъэлъэгъуагъ. Тарихъым инэкIубгъохэр тыгу къэдгъэ­кIыжьынхэмкIэ амалышIухэр тиIагъэх.

Гъот Аслъан IофшIэныр зырегъажьэм джаз музыкэм нахь дихьыхыщтыгъ. Ансамблэм илъэгъо шъхьаф уахътэм щыпхырищызэ, егъэжьэшIухэр ышIыгъэх.

Нэхэе Тэмар, Къушъэкъо Сим, Хъут Рустам, КIэрэщэ Эдуард, нэмыкI орэдыIохэм, музыкантхэм уядэIуныр гуапэу щытыгъ. Гъот Аслъан композиторэу, художественнэ пащэу зэрэщытым дакIоу, орэдыIоу ансамблэм хэтыгъ.

Орэдэу «СихьакIэр» А. Гъотым къыхидзагъэу ансамблэм къыIо зыхъукIэ, искусствэм пыщагъэхэм агу зэрэрихьыщтыгъэр непи ащыгъупшэрэп. Дунэе Адыгэ Хасэм иIофыгъохэм чанэу ахэлажьэу, общественнэ IофышIэшхоу МэщфэшIу Нэдждэт «СихьакIэм» ыгъэгушхощтыгъ.

— А орэдым нэмыкI зэхэсымыхыщтми, «Ошъутенэм» иконцерт сыкIощт, — МэщфэшIу Нэдждэт къыIоу пчъагъэрэ тырихьылIагъ.

ЗэхъокIыныгъэхэм ауж Гъот Аслъан иIэнатIэ IукIыжьи, Мос­ква, Канадэ ащыпсэу зэхъум, ансамблэм зэхъокIыныгъэхэр фэхъугъэх. Художественнэ пащэу агъэнэфэгъэ ХьакIэко Алый композиторэу, орэдыIоу зэрэщытым шIуагъэу къыхьыгъэр макIэп. Ансамблэм эстрадэм нахь зыфищэигъ, орэдыIохэм ярепертуар зэблахъугъ.

Къыблэм, Темыр Кавказым, нэмыкI­хэм концертхэр къащитызэ, фестивальхэм, мэфэкI зэхахьэхэм ахэлажьэзэ, «Ошъутенэр» искусствэм нахь щызэ­лъашIагъ.

Пчыхьэзэхахьэр

Юбилей пчыхьэзэхахьэр артистэу ОелI Адам зэрищагъ. Артист пэпчъ къытегущыIэзэ, зэгъэпшэнхэр тигъэшIыгъэх. Анахьэу тынаIэ зытетыдзагъэр пэсэрэ адыгэ орэдхэм къэIуакIэу къафагъотыгъэр ары. ХьакIэко Алый ансамблэм пае зэригъэфэгъэ произведениехэм уядэIузэ, лъэпкъ гупшысэр ащыпхырыщыгъэу зэрэгъэпсыгъэхэм гу лъыотэ. Агъэужьырзэ орэдхэр къаIорэп — ащи мэхьэнэ гъэнэфагъэ иI.

Сэмэркъэу-кIэнэкIэлъэ орэдэу «ЩырытIымыр», Дарыет фэгъэхьыгъэр, нэмыкIхэри артистхэм къаIуагъэх. Урысхэм ащыщэу Юрий Конжиным гъыбзэ орэдэу «Адыифыр» адыгабзэкIэ къабзэу къыхидзагъ. Шыр кIэпкIи кIалэм пшъашъэу къыхьырэр зэрэIэпызыгъэр артистым мэкъэ шъабэкIэ къытлъегъэIэсы. Орэдым уедэIузэ, хъугъэ-шIагъэм уфызэплъэ­кIыжьы. ШIу зэрэлъэгъугъэхэ ныбжьыкIэхэм янасып рыгушхонхэу уахътэ къякIугъэп.

Гъыбзэм гур зэлъекIу…

Артистым орэдым къэIуакIэу къыфигъотырэм нахь удихьыхэу къыхэкIы. Ижъырэ орэдэу «Гощэгъэгъым игъыбзэ» КIыкI Зулхьаджэ, Нэхэе Тэмарэ, ХъокIо Сусанэ къаIоу зэхэтхыгъ. Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ «Гощэгъэгъым игъыбзэ» къызэриIогъэ шIыкIэри къыхэтэгъэщы. Артисткэм макъэр ыIэтыщтми, нахь шъабэ ышIыщтми, гущыIэхэм зэпыугъо кIэкI афишIыщтми, искусствэ лъагэм диштэрэ амалышIу­хэр ыгъэфедагъэхэу тэлъытэ. Дэгъум гъунэ иIэп, орэдым джыри нэмыкI къэIуа­кIэ къыфагъотынкIи пшIэхэщтэп.

«Си Мэмэт», «Си Пакъ», фэшъхьаф шIулъэгъу орэдхэри «Ошъутенэм» иконцерт щызэхэтхыгъэх. Урысыем итхакIохэм я Союз, Урысыем ижурналистхэм я Союз хэтэу, гъэзетэу «Адыгэ макъэм» ижурналистэу Хъурмэ Хъусен игущыIэхэм атехыгъэу ХьакIэко Алый ыусыгъэу «Сыда узыфаер?» зыфиIорэр «Ошъутенэм» иартистэу Жарэкъо Руслъан мэкъэ хэхыгъэ рэхьаткIэ къыIуагъ.

Хьазэщыкъо Мосэ къыхидзэгъэ шIу­лъэгъу орэдхэри узыгъэгупшысэхэрэм ащыщых. ШIулъэгъу къабзэм гукIэ улъы­хъузэ, джэуапыр къэбгъоты пшIоигъу.

Даутэ Сусан, Мамхыгъэ Марин, Мэкъуао Марин — ахэр искусствэм щашIэх, илъэс заулэ хъугъэу «Ошъутенэм» орэд къыщаIо. ОрэдыIохэр зэхэтхэу пчэгум къыщэшъох, жанрэ зэфэшъхьафхэмкIэ орэдхэр агъэжъынчых.

ШIэныгъэлэжьэу ЛIыIужъу Адам ыусыгъэ орэдэу «Тэ тыадыг» зыфиIорэр гум къегущыIыкIы, иджэмакъэ къызэхахы шIоигъоу чыжьэу маплъэ. Адыгэр адыгэу щыIэным фэшI ыгуи, инамыси къабзэхэу, иадыгабзи ыгъэлъапIэу, ичIыгу шIу ылъэгъоу зэрэпсэун фаем орэдыр афэгъэхьыгъ.

«Ошъутенэм» июбилей концерт а орэдымкIэ къыухыгъ. Ансамблэу «Абрекхэм» икъэшъуакIохэр зэхахьэм щыуджыгъэх.

Ансамблэм творческэ купхэр, залым чIэсхэр фэгушIуагъэх. ХьакIэко Алый зэкIэми афэразэу «тхьашъуегъэпсэу» къариIожьыгъ. «Ошъутенэм» иоркестрэ хэтхэм хэушъхьафыкIыгъэу Iэгу афытеуагъэх.

Илъэс 25-р лIэшIэгъу плIан. Ар бэ ыкIи макIэ. «Ошъутенэм» итворчествэ лъигъэкIотэнэу, иорэдхэмкIэ лъэпкъхэм алъыIэсызэ нахьыбэрэ тигъэгушIонэу фэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.