Апэрэу къагъэлъэгъощт

Музыкальнэ къэгъэлъэгъонэу «Игъом укъэуцуныр» зыфиIо­рэр ныбжьыкIэхэм ягъэсэн, наркотикхэр хэбзэнчъэу зыгъэ­зекIохэрэм апэуцугъэным афэгъэхьыгъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адам ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъоныр апэрэу щыкIощт. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Виктор Марковым ытхыгъэм техыгъэу режиссерэу Галина Лодяновам ыгъэуцугъэ къэгъэ­лъэгъоным тыгъэгъазэм и 22-м Мые­къуапэ щеплъыщтых.

Наркоманием пыщагъэ хъугъэхэр игъом къэгъэуцугъэнхэм, щыIэныгъэм игъогу тэрэз тещэгъэнхэм ехьылIэгъэ къэшIыгъом театрэм иартистхэр хэла-
жьэх.