Адыгэ сурэтышIхэм ялъэпкъ лъэмыдж

Урысыемрэ Тыркуемрэ яадыгэ сурэтышIхэм ятворчествэ иушэтын КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэ икъэралыгъо музей и Темыр Кавказ къутамэ иIофышIэхэм лъагъэкIуатэ. Къэралыгъо грантэу къырахыгъэм къыхиубытэу IофшIэнхэр зызэшIуахыхэрэр илъэситIу хъугъэ, къихьащт илъэсми паублэжьын агу хэлъ.

Грантым къыхиубытэрэ Iоф­тхьабзэхэм адиштэу музеим иIофышIэхэр Тыркуем шэкIо­гъум и 27-м щыIагъэх. Тхьамафэ фэдизрэ ащ зэрэщылэ­жьагъэхэм фэгъэхьыгъэ пресс- конференциер музеим щызэхащэгъагъ. Проектым ипащэу, музеим итхьаматэ игуадзэу Сулейманова Фатимэ, ащ иIофшIэгъу­хэу Къуекъо Жаннэ, ХъокIо Ларисэ, Адыгэ къэралыгъо университетым икIэлэегъаджэу, искусствоведэу Алла Соколовар пресс- конференцием хэлэжьагъэх, журналистхэм яупчIэхэм джэуапхэр къаратыжьыгъэх.

Проектым дэлажьэхэрэм къы­зэраIотагъэмкIэ, Истамбыл мэфитIурэ щылэжьагъэх. Адыгэ сурэтышIхэу Езел (СтIашъу) Ахьмэд, Ферида Бениджиоглу, Кузай Мамдухьэ, Оздэмыр Мехтап, Эйюп Аташ аIукIагъэх, ятворчествэ нэIуасэ зыфашIыгъ. Абхъаз культурэм и Гупчэ рагъэблэгъагъэх, адыгэ лъэпкъ къашъохэр къэзышIырэ ансамблэм икъэшъуакIохэм зэIукIэгъу адыряIагъ. Нэужым экспедицием хэтхэр Бодрум кIуагъэх. СурэтышI IэпэIасэу, сценаристэу ыкIи продюсерэу Озбек Сэтэнай IукIагъэх. АшIогъэшIэгъонэу итворчествэ зыщагъэгъозагъ, иIэшIагъэхэр шэпхъэ лъагэмэ зэрадиштэрэр хагъэунэфыкIыгъ. КIэухым музеим иIофышIэхэр Анкара мэфищырэ щыIагъэх, зэшыпхъухэу Беданэкъо Миральрэ Мелэчхъанрэ аIукIагъэх. Мираль — сурэтышI, цIыфхэм ясурэтхэм, пейзажхэм яшIынкIэ IэпэIас. Мелэчхъан — дизайнер-модельер. Адыгэ тхыпхъэ­хэм игъэкIотыгъэу адэлажьэ. 2011-рэ илъэсым Адыгеим щы­кIогъэ къэгъэлъэгъонэу дышъэ­идагъэм, адыгэ Iэпэщысэхэм афэгъэхьыгъэм ар хэлэжьэнэу хъугъэ.

Анкара къэтыфэхэ тимузей иIофышIэхэр апшъэрэ еджапIэхэм япрофессорхэу Шениз Аксой, Гюзин Алтан аIукIагъэх. ЗэIукIэгъухэр адыгабзэкIэ, инджылызыбзэкIэ, тыркубзэкIэ рагъэкIокIыщтыгъэх. Адыгэ сурэтышIэу Тыркуем щыпсэухэ­рэм афэгъэхьыгъэ IофшIэгъэ икъу, IофшIэгъэ хьалэмэт тиушэта­кIохэм къахьыжьыгъ. Электроннэ хъарзынэщым ар рагъэ­кIу­жьыщт, энциклопедиеу къыдагъэкIыщтым дагъэхьащт. Проектым къыдилъытэу музеим иIофы­шIэхэр Къэбэртэе-Бэлъкъарым ыкIи Къэрэщэе-Щэрджэ­сым джыри кIонхэу щыт. Къи­хьащт илъэсым шышъхьэIум иапэрэ мафэ ехъулIэу Тыркуем иадыгэ сурэтышIхэу Езел Ахьмэд, Фериде Бениджиоглу, Кузай Мамдухьэ якъэгъэлъэгъон­хэр Къо­кIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъ­хэм якъэ­ралыгъо музей и Темыр Кавказ къутамэ щызэха­щэныр проектым кIэух фэхъущт.

Тэу Замир.