Финалныкъом хэхьагъэп

Норвегиер – Урысыер – 34:28 (19:15).
Тыгъэгъазэм и 15-м Испанием щызэдешIагъэх.

Урысыер: къэлэпчъэIутхэр: Лагина, Каплина, Корнеева; ешIа­кIохэр: Маркова – 4, Скоробогатченко – 4, Фомина – 3, Михайличенко – 3, Ильина – 3, Горшкова – 2, Илларионова – 2, Манагарова – 2, Таженова – 2, Фролова – 1, Никитина – 1, Сабирова – 1.

Дунаим гандболымкIэ изэнэкъо­къу Испанием щэкIо, бзылъфыгъэ командэхэр зэдешIэх. Финалым и 1/4-м Урысыер Норвегием щыIукIагъ. Пчъагъэр зэфэдэ хъу­жьын ылъэкIыщтэу тыгугъэу уахътэ къыхэкIыгъ. Арэу щытми, зэIукIэгъур аухынымкIэ такъикъи 10 къызэнэм, Норвегиер 30:25-у Урысыем ыпэ ишъыгъ. Пчъагъэр 27:21-рэ зэхъум, текIоныгъэр зыхьыщтыр къэшIэгъоягъэп. Ти­къэлэпчъэIутхэр, ухъумакIохэр цыхьэшIэгъоу ешIагъэхэп. Норвегием икомандэ нахь псынкIэу ыпэкIэ илъыщтыгъ, хъагъэм Iэгуа­ор ридзэнымкIэ шIыкIэшIухэр къыгъотыщтыгъэх.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Людмила Бодниевам къыIуагъ гуетыныгъэшхо ахэлъэу типшъашъэхэр зэрешIагъэхэр.

Финалым и 1/4-м щызэIукIагъэ­хэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Испаниер – Германиер – 26:21, Даниер – Бразилиер – 30:25, Франциер – Швециер – 31:26.

Финалныкъом щызэIукIэщтхэр: Испаниер – Норвегиер, Франциер – Даниер. Тыгъэгъазэм и 17-м командэхэр зэдешIэщтых, дышъэм икъыдэхын епхыгъэ ешIэгъур и 19-м яIэщт.