Баскетбол

«Нефтехимик» дешIэщт

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу ешIэгъухэр республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» тыгъэгъазэм и 18 – 19-м щыкIощтых.

Хэгъэгум изэнэкъокъоу Суперлигэм ия 2-рэ куп щыкIорэм «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ. Тикомандэ итренер шъхьаIэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым къытиIуагъ пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм мэхьанэшхо зэряIэр. Апэрэ чIыпIи 6-р къыдэзыхыхэрэр финалым хэфэщтых, медальхэм афэбэнэщтых. «Динамо-МГТУ-м» я 5-рэ чIыпIэр ыIыгъ. Зичэзыу зэIукIэгъухэм зафегъэхьазыры.

Тыгъэгъазэм и 18 – 19-м «Динамо-МГТУ-р» «Нефтехимик» Тобольск «Ошъутенэм» щыдешIэщт. Баскетболыр зыгу рихьыхэрэр ешIэгъухэм яплъынхэу зэхэщакIохэм рагъэблагъэх. «Динамо-МГТУ-м» мыгъэ ешIэгъу 18 иIагъ, 10-р къахьыгъ, очко 28-рэ иI.