Дунаим щыцIэрыIохэр тихьэкIагъэх

Урысыем ыкIи IэкIыб къэрал­хэм ямузыкальнэ зэнэкъокъухэм ялауреатхэм япчыхьэзэхахьэхэр шъолъырхэм ащэкIох.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние пресс-зэIукIэу щызэхащагъэм Урысыем имузыкант, артист цIэрыIохэр хэлэжьагъэх. Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ кIэщакIо фэхъуи, Чайковскэм ипроизведениехэм якъегъэIонкIэ зэнэкъокъоу щыIагъэм щытхъуцIэхэр къащахьыгъэх Бурятием изаслуженнэ артистэу Дмитрий Маслеевым (фортепианэр), Александр Рамм (виолончелыр), Мария Мотолыгинам (опернэ орэдыIу). Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ идирижер шъхьаIэр, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровыр, оркестрэм идирижерыр СтIашъу Къэплъан. Симфоническэ оркестрэм ихудожественнэ пащэр Урысыем, Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ артистэу Темыркъэнэ Петр.

ЗэлъашIэрэ композиторэу П. Чайковскэм фэгъэхьыгъэ я ХV-рэ Дунэе зэнэкъокъум лауреат щыхъугъэ артистхэу Д. Маслеевым апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. А. Рамм ятIонэрэ чIыпIэр къыхьыгъ. Я ХVI-рэ Дунэе зэнэ­къокъум М. Мотолыгинам я 3-рэ чIыпIэр къыщыфагъэшъошагъ.

ЩыIэныгъэр, сэнэхьатыр

Дмитрий Маслеевыр Улан-Удэ къыщыхъугъ. Москва и Къэралыгъо академическэ филармоние 2015-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу иартист.

Александр Рамм Владивосток къыщы­хъугъ. Хэгъэгу ыкIи дунэе зэнэкъокъухэм ахэ­лажьэ, концертхэр IэкIыб къэралхэм, Москва, нэмыкIхэм къащитыгъ.

Мария Мотолыгинам Саратов къэралыгъо консерваториер къыухыгъ, Театрэшхом иопернэ орэдыIо ныбжьыкI.

Артистхэр Германием, Швецием, Фран­цием, США-м, нэмыкIхэм ащыIагъэх, Урысыем ишъолъырхэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъэгъуагъ, щытхъуцIэхэр къыдахыгъэх.


Пресс-зэIукIэр

Д. Маслеевым, М. Мотолыгинам, А. Рамм журналистхэм яупчIэхэм джэуапхэр къаратыжьызэ анахьэу язэфэхьысыжьхэм къа­щыхагъэщыгъэр П.И. Чайковскэм, нэмыкIхэм япроизведениехэр цIыфхэм алъагъэIэсыхэзэ, яшIэныгъэ зэрэхагъахъорэр ары.

— Псэ зыпыт зэIукIэгъухэр тшIогъэшIэ­гъоных, — къыIуагъ Д. Маслеевым. — ФортепианэмкIэ къезгъэIорэ произведениехэр гум щыщ хъугъэх.

Артистхэм къаIуагъ Адыгеим ичIыопс зэрэдахэр, бысымхэр дэгъоу къазэрапэгъо­кIыгъэхэр. Концертхэм, зэнэкъокъухэм ахэ­лажьэхэзэ, дунэе искусствэм нахь пэблагъэ хъугъэхэу алъытэ.

Концертыр

Пчыхьэзэхахьэр Хьакъуй Заремэ зэрищагъ. Артистхэм, произведениехэр зытхыгъэ композиторхэм яхьылIэгъэ къэбархэр IупкIэу къыIотагъэх.

Дмитрий Маслеевым оркестрэр игъусэу Бетховен ифортепианэ концертэу N 5-р къыригъэIуагъ.

Моцарт ытхыгъэ оперэу «Дон-Жуан» зыфиIорэм щыщ пычыгъом, Пуччини, Бизе, Чайковскэм, Верди аусыгъэ оперэхэм Мария Мотолыгинам таригъэдэIугъ. Артистхэм япрограммэ хэмыт произведениехэри залым щагъэжъынчыгъэх.

Урысыем игастрольнэ-концертнэ мурадхэр щыIэныгъэм щыпхыращыхэзэ, «Гастроль инхэр» ыкIи «Мы Россия» зыфиIохэрэр хэгъэгум щызэхащэх. Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ пэщэныгъэ адызэрихьэзэ, рагъэжьэгъэ Iофыр «РОСКОНЦЕРТЫМ» 2020-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу лъегъэкIуатэ.

— Урысыем иартист цIэрыIохэм искусст­вэр зышIогъэшIэгъонхэр агъэгушIуагъэх, концертыр дэгъоу филармонием щыкIуагъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Шэуджэн Бэлэ. — Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ концертхэр тапэкIи республикэм щыкIощтых.
ЕмтIылъ Нурбый.