Фэбагъэу ахэлъым уегъэгупсэфы

Къыблэм щызэлъашIэрэ сурэтышIэу, тарихъ­лэжьэу Лариса Ушаковам тыкъэзыуцухьэрэ дунаим идэхагъэ фэгъэхьыгъэ IофшIагъэу къыгъэнагъэхэм якъэгъэлъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъ­хэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэ ипащэу ШъэуапцIэкъо Аминэт зэхахьэр зэрищагъ.

Лариса Ушаковар къалэу Грознэм къыщыхъугъ. Ростов къэралыгъо кIэлэегъэджэ апшъэ­рэ еджапIэм художественнэ графикэмкIэ ифакультет къыухыгъ. Къыблэ федеральнэ университетым икафедрэ ипащэу 2012-рэ илъэсым къыщыублагъэу Iоф ышIагъ.

Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтэу Л. Ушаковам живописым, графикэм иIэпэIэсэныгъэ къащызэIуихыгъ. Урысыем культурэмкIэ изаслуженнэ IофышI, профессор. Я XVIII — XX-рэ лIэшIэгъухэм дунаим исурэтышI анахь цIэрыIохэм ахалъытагъ.

Игъонэмысэу ищыIэныгъэ ыухыгъэми, искусствэм IофшIэгъэ ин къыщигъэнагъ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ зэхахьэм къыщиIуагъ Л. Ушаковам исурэтхэм фэбагъэ зэрахэлъыр. ЩыIэныгъэм изытет къыраIотыкIы.

«Пчыхьэм иорэдышъу», «ХыIушъомрэ чъыгхатэмрэ», «Щагу псэупIэр», фэшъхьаф сурэтхэр шъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэкIэрэкIагъэх. Щагум итеплъэ къэзыгъэлъэгъорэ сурэтыр адыгэ къуаджэм щытлъэ­гъухэрэм ятэгъапшэ. Унэр, чъыгхэр, къэгъагъэхэр, фэ­шъхьафхэри зэдештэх, гупсэ-фы­пIэу зэрэщытхэм къегъэ­дахэх.

Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз ипащэу Елена Абакумовар, республикэм исурэтышI цIэрыIохэу Эдуард Овчаренкэр, Хъуажъ Рэмэзан зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. Л. Ушаковар искусствэр зыгъэбаигъэ сурэтышIхэм зэ­ращыщыр къыхагъэщыгъ.

Лариса Ушаковам исурэт 58-рэ музеим къыщагъэлъагъо. Зэхахьэм студентхэр, искусствэхэмкIэ еджапIэхэм защызыгъасэхэрэр, кIэлэегъаджэ-
хэр хэлэжьагъэх. Адыгэ Респуб­ликэм искусствэхэмкIэ икIэ­лэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм ­икIэлэегъаджэу, сурэтышI IэпэIасэу Абрэдж Гощэфыжь къыIуагъ Лариса Ушаковам тыкъэзыуцухьэрэ дунаир дахэу сурэтхэмкIэ къызэригъэ­лъэгъуагъэр. Ащ иэскизхэмкIэ Кипр итарихъ музей агъэ­кIэрэкIагъ. Хэгъэгу, дунэе къэгъэлъэгъонхэм щытхъуцIэхэр къащыдихыгъ.

2022-рэ илъэсым, щылэ мазэм и 9-м нэс музеим къэгъэлъэгъонхэр щыкIощтых.