Зэгъэпшэнхэм уагъэгъуазэ

Хэгъэгум илъэпкъ проектэу «Культурэр» Къыблэм, Темыр Кавказым зэрэщагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм къыщаIэтыгъэ Iофхэр зэфэтэхьысыжьых.

Урысыем культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Ольга Яри­ловар, шъолъырхэм культурэмкIэ япащэхэр зэхахьэм хэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэр Урысыем культурэмкIэ ишъолъыри 10 анахь дэгъухэм ащыщэу Ольга Яриловам къыIуагъ, ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыщытхъугъ.

Лъэпкъ проектэу «Культурэр» 2019-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу Адыгеим щагъэцакIэ. А уахътэм къыкIоцI Адыгеим ирайонхэм, къуаджэхэм культурэмкIэ я Унэ 15 зэтырагъэ­псыхьажьыгъ. ИскусствэхэмкIэ зы кIэлэцIыкIу еджапIэ агъэцэкIэжьыгъ. КъоджитIумэ культурэм иунэхэр ащашIыгъэх. Модельнэ тхылъеджэпIи 9 зэхащагъ. Лъэпкъ электроннэ тхылъеджапIэхэм ачIэхьанхэ, яшIэныгъэхэм ащахагъэхъон бэмэ алъэкIы. Кинокъэгъэлъэгъуи 4-мэ ящыкIэгъэ техникэр ачIагъэуцуагъ. ИскусствэхэмкIэ еджапIэхэм музыкальнэ Iэмэ­-псымэхэр афащэфыгъэх.

Федеральнэ гупчэ еджапIэхэм кадрэхэр ащагъэхьазырыгъэх, яшIэныгъэхэм ащахагъэхъуагъ. Культурэм иIофышIэ 312-рэ ахэр мэхъух. Музейхэм къэгъэлъэгъонхэр ащызэхащэх, ящыкIэгъэ техникэр агъэкIэжьы. Концерт къэтыпIэхэм Iоф ашIэ.

Ольга Яриловам тхылъеджапIэхэм яфондхэм уасэ афи­шIыгъ. Кадрэхэм къатегущыIэзэ, опыт зиIэхэмрэ ныбжьыкIэу аштэхэрэмрэ зэпхыныгъэхэр яIэнхэ фаеу ылъытагъ.

Зэхахьэхэр дэгъоу ащызэ­хащэхэзэ, пIуныгъэ мэхьанэр къы­дамылъытэ хъущтэп. 2022-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу тхылъ фондхэр зэхэщэгъэнхэм фэшI федеральнэ мылъку тхылъеджапIэхэм къафатIупщыщт.

ШIэныгъэлэжьхэм ягулъытэ зынэсырэр къыхэдгъэщы

тшIои­гъу. Электроннэ тхылъхэм шIуа­гъэу къатырэр макIэп. Арэу щытми, шIэныгъэлэжьхэм язэ­фэхьысыжьхэм уагъэгъуазэ.

ТхылъеджапIэхэм яфондхэм зэхъокIыныгъэу афэхъущтыр щыIэныгъэм къыгъэлъэгъощт. Адыгэ гущыIэжъхэу «Акъылым уасэ иIэп, гъэсэныгъэм гъунэ иIэп», «Тхылъыр шIэныгъэм иIункIыбз» зыфиIохэрэр тыгу къэдгъэкIыжьхэзэ, тхылъеджапIэхэм лъэхъаным диштэу яIоф­шIэн лъагъэкIотэнэу афэтэIо.

— ЩыIэныгъэм изэхъокIыныгъэхэм адедгъаштэзэ, тапэкIэ чыжьэу тыплъэныр, хэкIыпIэхэр къэдгъотынхэр тинепэрэ пшъэ­рылъхэм ахэтэлъытэх, — къы­Iуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ.

ЕмтIылъ Нурбый.