Батырыр тищысэшIу

Еджэркъуае щапIугъэ нарт батырэу, дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 дышъэ медальхэр къыщызыхьыгъэу Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур ятфэнэрэу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэхащэгъэ зэIукIэгъухэм илъэс 16 – 18 зыныбжьхэр щызэнэкъокъугъэх. БэнэкIуи 160-мэ яIэпэIэсэныгъэ алырэгъухэм къащагъэлъэгъуагъ.

Санкт-Петербург, Ростов хэкум, Нижний Новгород, Краснодар краим, Къырым, Къалмыкъым, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгеим яныбжьыкIэхэр купи 10-мэ ахэтхэу зэнэкъокъугъэх.

ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр

Адыгэ Республикэм ибэнэкIо 60 текIоныгъэм икъыдэхын хэлэжьагъ. Республикэм щыщ кIэлэ 19-мэ медальхэр къахьыгъэх.

Анахь псынкIэхэм якуп Тыгъужъ Тимур, кг 49-рэ, апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Тимур пчъагъэр 5:2-у кIэух зэIукIэгъур къыхьыгъ. Тренерхэу Делэкъо Адамрэ Хьабэхъу Адамрэ Тимур агъасэ.

Нащ Расул, кг 64-рэ, бэнэгъур дэгъоу ыгъэзекIуагъ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тренерхэу Джарымэкъо Рустамрэ Джарымэкъо Азмэт­рэ бэнакIом ипащэх.

Ваган Григорян, кг 98-рэ, кIэух бэнэгъур къыхьыгъ. Тренерхэу Роман Оробцовымрэ Беданыкъо Байзэтрэ В. Григорян агъасэ.
Мэлыщэ Аскэр, кг 98-м къехъу, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тренерэу Ацумыжъ Заур ипащэу самбэм зыфегъасэ.

ЯтIонэрэ чIыпIэхэр тибэнэкIуи 4-мэ къыдахыгъэх: ЛIыхъурэе Мурат, кг 53-рэ, Батмэн Амир, кг 58-рэ, СтIашъу ТIахьир, кг 71-рэ, ДыдыкI Айтэч, кг 88-рэ. Тренерхэу А. Делэкъор, А. Гъомлэшкыр, А. Мырзэр, Р. Джарымэкъор, Хъ. ГуIэтыжьыр япащэх.

Я 3-рэ чIыпIэхэр бэнэкIо 11-мэ къафагъэшъошагъэх. Арам Чакрян, кг 49-рэ, Мэлгощ Адам, кг 53-рэ, Хьадпэшъо Дамир, кг 53-рэ, Анцокъо Амир, кг 58-рэ, Кобл Рэмэзан, кг 58-рэ, КушпIэ Къэплъан, кг 64-рэ, Хьакъуй Ислъам, кг 71-рэ, ГуIэтыжь Пщымаф, кг 88-рэ, Самир Архиповыр, кг 98-рэ, Былымыхьэ Амир, кг 98-рэ, Сергей Кузьминовыр, кг 98-м къехъу, якупхэм къахэщыгъэх.

ЗэдэгущыIэгъухэр

Самбэм зэфищэхи, ныбджэгъу зэфэхъугъэ нэбгырабэ зэхахьэм щызэIукIагъ. Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Арен Ходжоян къыти­Iуагъ спортым иветеранхэу КIуае Хьазрэт, Мэрэтыкъо Сахьид, Теуцожь Инвер, Чэтыжъ Алый, нэмыкIхэри зэхэщэн IофыгъохэмкIэ IэпыIэгъу къызэрэфэхъугъэхэр.
Хьабэхъу Адам, Псэунэ Мурат, фэшъхьафхэри судьяу щытыгъэх. Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс зэхахьэр зэрищагъ, зэнэкъокъум фэгъэхьыгъэ къэбэр гъэшIэгъонхэр Iоф­тхьабзэм хэлажьэхэрэм къафиIотагъ.

Дунаим дышъэр самбэмкIэ къыщызыхьыгъэ Абрам Агамирянрэ Хьасанэкъо Муратрэ бэшIа­гъэу зэныбджэгъух. Хъугъэ-шIэгъэ макIэп агу къагъэкIыжьыгъэр.

Урысыемрэ Адыгеимрэ язаслуженнэ тренерэу Джарымэкъо Нурбый ыкъохэу Рустамрэ Азмэт­рэ спортым пытэу хэуцуагъэх. Азмэт икIэлэгъум Урысыем изэ­нэкъокъу хэлажьэзэ, Хьасанэкъо Мурат зэребэныгъагъэр тщыгъуп­шэрэп.

– Хьасанэкъо Мурат сыригъу­сэу хэгъэгу ыкIи дунэе зэIукIэгъухэм сахэлажьэу къыхэкIыгъ, – къытфеIуатэ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу, Европэм самбэмкIэ изэнэкъокъу дышъэр къыщызыхьыгъэ Псэунэ Мурат. – Мыекъуапэ щыкIорэ зэIукIэгъу­хэм мэхьэнэ ин яIэу сэлъытэ. НыбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ амалышIухэр яIэх.

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ итренер шъхьаIэу ГуIэтыжь Хъалидэ ыкъоу Пщымафэ ансамблэу «Мыекъуапэ инэфылъэ­хэм» къыщышъощтыгъ. СамбэмкIэ банэу ригъажьи, Iэпкъ-лъэпкъхэр ыгъэпытагъэх, ящэнэрэ чIыпIэр къызэрэдихы­гъэр гъэхъагъэкIэ фэтэлъэгъу.

Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам зэнэкъокъум изэхэщэнкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэхэм гъэзетымкIи «тхьашъуегъэпсэу» ара­Iожьы зэрэшIоигъом тыщигъэгъо­загъ.

Хьасанэкъо Мурат спортым иIофышIэхэм, ныбджэгъухэм, зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм гущыIэгъу афэхъугъ, зэхэтхэу нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм, зэнэкъокъур резыгъэкIокIыгъэхэм, бэнакIохэм, тренерхэм Хьасанэкъо Мурат лъэшэу афэраз.

Спортым ипIуныгъэ мэхьанэ зыкъеIэты. КIалэхэр алырэгъум щызэнэкъокъухэзэ, щыIэныгъэм зыфагъасэ. Хьасанэкъо Мурат ныбжьыкIэхэр кIырыплъыхэзэ, ягъэхъагъэхэм ахагъэхъонэу афэтэIо. Опсэу, Мурат! Тхьэм бэгъа­шIэ уешI.