Купхэм къахэкIыгъэх

Урысыер – Черногориер – 31:25 (18:10).
Тыгъэгъазэм и 11-м Испанием щызэдешIагъэх.

Урысыер: Фомина – 6, Скоробогатченко – 6, Сабирова – 5, Никитина – 4.
Дунаим гандболымкIэ изэнэ­къокъу бзылъфыгъэ командэхэр хэлажьэх.

ЗэIукIэгъухэр

Франциер – Сербиер – 22:19, Нидерландхэр – Казахстан – 61:15, Камерун – Узбекистан – 42:23, Румыниер – Пуэрто-Рико – 43:20, Ангола – Иран – 41:8, Хорватиер – Испаниер – 23:27, Словениер – Польшэр – 26:27, Швециер – Норвегиер – 30:30.

ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр купхэм ащамыухыгъэхэми, Урысыер, Франциер, Даниер, Германиер, Испаниер, Бразилиер финалым и 1/4-м хэхьагъэх.
Купхэм апэрэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыщтхэр кIэух ешIэгъухэм ауж къэнэфэщтых.

Тыгъуасэ зэIукIа­гъэхэр

Урысыер – Франциер
Даниер – Германиер
Испаниер – Брази­лиер
Швециер – Румыниер
Нидерландхэр – Норвегиер.

Румынием нэмыкI командэхэу текIоны­гъэр къыдэзыхыгъэхэр зэнэ­къокъум щылъыкIотэщтых, купхэм апэ­рэ чIыпIэхэр къащызыхьыгъэхэр къэнэфагъэх.