ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп

«Новомосковск» Тула хэку – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 101:96 (25:28, 22:22, 26:22, 28:24).
Тыгъэгъазэм и 8-м Тула хэкум щызэIукIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 20, Суслов, Рябов – 14, Александров – 3, Гапошин – 13, Турэ – 7, Чаленко, Сизов – 13, Кочнев – 16.
Суперлигэм ия 2-рэ куп хэт баскетбол командэхэр финалым хэфэнхэм фэбанэх. «Динамо- МГТУ-м» хъурджанэм Iэгуаор бэрэ ридзагъ, ау ухъумэн Iофыгъохэр дэгъоу ыгъэцэкIагъэхэп.

ЯтIонэрэ ешIэгъур

«Новомосковск» Тула хэку – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 86:94 (15:18, 19:21, 23:28, 29:27).
Тыгъэгъазэм и 9-м Тула хэкум щешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин – 14, Суслов, Рябов – 6, Александров – 5, Гапошин – 22, Турэ, Сизов – 28, Кочнев – 19.

ЧIыпIэхэр

1. «Тамбов» – 29
2. «Динамо-МГТУ» – 28
3. «Металлург» – 28
4. «Русичи» – 24
5. «Чеб.Ястребы» – 24
6. «БАРС-РГЭУ» – 24
7. «ЧелБаскет» – 23
8. «Нефтехимик» – 22
9. «Новомосковск» – 22
10. «Динамо» Ст – 21
11. «МицуБаскет» – 19.
Тыгъэгъазэм и 18 – 19-м «Динамо-МГТУ-р» «Нефтехимик» Тобольск Мыекъуапэ щыIукIэщт. ЕшIэгъур спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIощт.