Селиховым «Спартак» егъэгушхо

Европэм футболымкIэ икубокхэр къыдэхыгъэн­хэм Урысыем икомандэхэр хэлажьэх.

Чемпионхэм якуп изэнэкъокъу «Зенит» Санкт-Петербург «Челси» Англиер дешIагъ. ЗэIукIэгъур аухынкIэ нэгъэупIэпIэгъу заулэ къэнагъэу «Зенит» иешIакIоу Магомед Оздоевыр метрэ 17 фэдизкIэ зыпэчыжьэ къэлапчъэм дауи, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ, пчъагъэр 3:3 хъугъэ. «Зенит» Европэм илигэ щешIэнэу фитыныгъэ къыдихыгъ.

«Спартак» Москва Польшэм щыIукIагъ «Легием». Зелимхан Бакаевым я 17-рэ такъикъым «Легием» икъэлапчъэ Iэгуаор ди­дзагъ — 0:1. 90+8 такъикъым «Спартак» иухъумакIохэм ащыщ шапхъэр ыукъуагъэу судьям ылъы­ти, пенальтир ыгъэунэфыгъ. «Легием» иешIакIоу Пекхарт пе­нальтир ыгъэцэкIагъ. Лъэ­шэу Iэ­гуаом зеом, «Спартак» икъэлэпчъэIутэу Селиховым зидзи, лъхъанчэу быбырэ Iэгуаор къызэкIидзэжьыгъ, ешIэгъур аухыгъ.

ЧIыпIэу къыдахыгъэр

1. «Спартак» — 10
2. «Наполи» — 10
3. «Лестер» — 8
4. «Легия» — 6.

«Спартак» текIоныгъэр къызэрэдихыгъэм ишIуагъэкIэ фи­налым и 1/8 хэхьагъ. З. Бакаевым, А. Селиховым, нэмыкIхэм ешIэкIэ дэгъу къагъэлъэгъуагъ. А. Селиховым лIыгъэ зэрихьа­гъэу плъытэ хъущт.

Португалием щыщэу, «Спартак» итренер шъхьаIэу Руй Виторие иIэнатIэ IуагъэкIыщтэу къэ­бархэр зэхэтэхых. Хэгъэгум изэнэкъокъу командэр зэ­рэхэлэжьэрэ шIыкIэм пащэхэр ыгъэразэхэрэп. Арэу щытми, Р. Вито­рие дунэе футболым нахь цIэрыIо щыхъугъ. «Спартак» Ев­ропэм и Кубок фэбэнэщт.

«Локомотив» Москва Фран-цием кIэух ешIэгъур щыриIагъ. «Марсель» 1:0-у къытекIуи, «Локомотив» Европэм изэнэкъокъу къыхэзыгъ.