Марковам тегъэгугъэ

Урысыер — Словениер — 26:26 (14:15).
Тыгъэгъазэм и 9-м Испанием щызэдешIагъэх.

Урысыер: Ильина — 7, Ма­нагарова — 5, Михайличенко — 5, Скоробогатченко — 4, Маркова — 3, Фомина — 1, Илларионова — 1.

Дунаим гандболымкIэ изэнэ­къокъоу Испанием щыкIорэм бзылъфыгъэхэр хэлажьэх. ЯтIо­нэрэ едзыгъом хэхьэрэ зэнэкъо­къум Урысыемрэ Словениемрэ щызэIукIагъэх. ЕшIэгъур зыхьыщтыр къэшIэгъуаеу щытыгъ.

Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщты­гъэр: 13:15, 18:22, 22:22, 23:23. ЗэIукIэгъур аухынымкIэ такъикъи 5 къэнагъ. Ю. Манагаровам гъо­гогъуи 2 хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. Е. Ильинам, А. Скоробогатченкэм зырызэ къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ. Арэу щытми, Словениер текIоныгъэм фэбанэ. Пчъагъэр: 24:23, 24:24, 25:24, 25:25. ЕшIэгъур аухынымкIэ нэгъэупIэпIэгъу 20 нахь къэмынагъэу тикомандэ икъэлапчъэ Сло­вением Iэгуаор къыдидзагъ — 25:26-рэ.

Тренер шъхьаIэу Л. Бодниевам зыгъэпсэфыгъо такъикъыр судья­мэ аIихи, зэдэгущыIэгъу типшъа­шъэхэм адыриIагъ. ЕшIапIэм къы­зехьажьхэм, Манагаровам ыпэкIэ ытыгъэ Iэгуаом Марковар лъычъи, сэмэгу къогъупэм щыIэу ухъумакIохэм аIэкIэкIыгъ, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. Пчъагъэр 26:26-у зэIукIэгъур аухыгъ.

Урысыер тыгъэгъазэм и 11-м Черногорием, и 13-м Францием адешIэщт. Купым апэрэ е ятIонэрэ чIыпIэр къыщыдихмэ, зэнэкъокъум щылъыкIотэщт.