ЛIыжъ ЩтыргъукIыр атыгъугъ, къагъотыжьыщта?

Нысхъапэхэм ятеатрэу «Дышъэ къошыным» икъэгъэлъэ­гъонхэр 2021-рэ илъэсым тыгъэгъазэм филармонием щыкIощтых.

Театрэм шэнышIу зэрэфэхъугъэу, ИлъэсыкIэ мэфэкI къэгъэлъэгъонхэр зэхещэх. «Дышъэ къошыным» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Сихъу Станислав ытхыгъэм техыгъэу «Волшебный посох» зыфиIорэм кIэлэцIыкIухэр еплъыщтых.

Урысыем иполитическэ партиеу «Единэ Россием» ригъэжьэгъэ Iофыгъоу «Театрэхэр кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIорэр щыIэныгъэм щыпхыращы. Къэралыгъо федеральнэ проектэу «Родинэ цIыкIум икультурэ» ар хэхьэ.

ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ «Волшебный посохым» кIэлэцIыкIухэм щалъэгъущт едзыгъо гъэшIэгъонхэр. Пыжъым, Мазэм, Жъуагъом, Тыгъужъым, Чъыгаем, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ едзыгъохэр къэзышIырэ артистхэм ярольхэм псэ къапагъакIэ.

ОшIэ-дэмышIэу ЛIыжъ ЩтыргъукIыр атыгъугъ. Хэта ар зиIэшIагъэр? ЛIыжъ ЩтыргъукIыр къагъотыжьыщта? Театрэр зышIогъэшIэгъонхэр зэхэщакIохэм рагъэблагъэх. 2022-рэ илъэсым, щылэ мазэм кIэлэцIыкIухэм апае нэмыкI спектаклэхэри къагъэлъэгъощтых.