«Ошъутенэм» ипчыхьэзэхахь

Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстраднэ ан­самблэу «Ошъутенэр» илъэс 25-рэ мэхъу.

Юбилеим фэгъэхьыгъэ концертыр тыгъэгъазэм и 14-м филармонием щы­кIощт. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иапэрэ министрэу Хьанэхъу Адам кIэщакIо фэхъуи ансамблэр зэхащагъ. Егъэжьэгъум художественнэ пащэу иIагъэр композиторэу Гъот Аслъан.

Ансамблэм иконцертхэр Урысыем ишъолъырхэм ащыкIуагъэх, щытхъуцIэхэр къыдихыгъэх. Ижъырэ адыгэ орэдхэр, джырэ уахътэ аусыгъэхэр ан­самблэм къеIох. «Ошъуте­нэм» идиректорэу Хьа­кIэко Асе тызэрэщигъэ­гъозагъэу, «Тэ тыадыг», «Дарыет», «Адыиф», нэмыкI орэдхэри «Ошъутенэм» къыIощтых.

Композиторэу, «Ошъутенэм» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республи­кэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу ХьакIэко Алый ансамблэм пае зэригъэфэгъэ произведениехэр пчыхьэзэха­хьэм щыIущтых.

ОрэдыIохэу Даутэ Сусанэ, Мамхыгъэ Маринэ, Мэкъуао Маринэ орэдыбэ къыхадзэщт. Жарэкъо Руслъан, Хьазэщыкъо Мос, Юрий Конжиным яорэдхэ­ми тядэIущт. Юрий Кон­жи­ным адыгабзэкIи орэдхэр ыгъэжъынчыщтых, адыгэ къашъохэри къышIыщтых.

— «Ошъутенэр» гум иорэдхэр, патриотическэ орэдхэр, лъэпкъ гупшысэм ехьылIагъэхэр къэзыIорэ ансамблэу щыт, — къыти­Iуагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу, Урысыем ителекъэтынэу каналэу «Звездам» щызэ­хащэрэ зэнэкъокъум хэлэ­жьэгъэ Даутэ Сусанэ. —Пчыхьэзэхахьэр гъэшIэ­гъон хъущтэу сэлъытэ, ис­кусствэм, лъэпкъ Iофыгъохэм апыщагъэхэр, ты­зылъэгъунэу фаехэр къе­тэгъэблагъэх.