«Дышъэ Iэгуаор» фагъэшъошагъ

2021-рэ илъэс ешIэгъур дунэе футболым ифедерацие щызэфахьы­сы­жьыгъ, ешIэкIо дэгъухэр къыхахыгъэх.

Дунаим ижурналист 2544-рэ ешIэкIо анахь дэгъухэм якъы­хэ­хын хэлэжьагъ, амакъэхэр афа­тыгъэх. Париж щыкIогъэ кIэух зэ­хахьэм къыщыхагъэщыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Аргентинэм къыщыхъугъэу Францием ифубтол клубэу ПСЖ-м щешIэрэ Л. Месси апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Журналист 613-мэ ащ ыцIэ къыраIуагъ.

ЯтIонэрэ чIыпIэр Польшэм щапIугъэу Германием иклубэу «Баварием» щешIэрэ Р. Левандовскэм къыдихыгъ. Журналист 580-мэ ар къыхахыгъ.

Португалием къыщыхъугъэу Англием щешIэрэ К. Роналду хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зыхьыгъэхэм ахэфагъэп. Ащ макъэу фатыгъэр 178-рэ.

Л. Месси яблэнэрэу «Дышъэ Iэгуаор» дунаим къызэрэщыди­хыгъэм мэхьэнэ ин иIэу тэлъытэ. ЕшIэкIэ дахэ зэнэкъокъухэм къащигъэлъагъозэ, тапэкIи илъэсыбэрэ тигъэгушIонэу фэтэIо.