Джэрзыр къыхьыгъ

IэкIэ зэбэнынхэмкIэ дунаим и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ зэнэ­къокъур Москва щызэхащагъ.

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м ибэ­накIоу Кристина Морозовам зэIукIэгъухэм я 3-рэ чIыпIэр къащихьи, дунаим иджэрз медаль къыфагъэшъошагъ. Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу НэмытIэкъо Аскэр ипащэу Кристина Морозовам зэнэкъокъум зыфигъэ­хьазырыгъ.

— Адыгеим испорт щыцIэрыIохэм ащыщ Кристина Морозовар, — къытиIуагъ республикэм испорт еджапIэу N 2-м ипащэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс. — Къыблэм изэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, Урысыем икIэух зэIукIэхэм ахэ­лэжьэнэу Кристина Мо­розовам зегъэхьазыры.