Пшысэм фэдгъадэхэу къыхэкIы

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм тыгъэгъазэм и 3 – 5-м я 17-рэ зэIукIэгъухэр яIагъэх.

ЕшIэгъухэм ащыщхэм афэхъугъэ кIэуххэр пшысэ дахэм фэбгъадэхэ пшIоигъоу зэфэхьысыжьхэр пшIыхэ зыхъукIэ, футболыр спорт лъэпкъ гъэшIэгъонэу зэрэщытыр къыхэогъэщы.

ЕшIэгъухэр

«Зенит» — «Ростов» — 2:2, «Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1, «Спартак» — «Ахмат» — 2:1, «Локомотив» — «Урал» 0:1, «Химки» — «Арсенал» — 1:2, «Нижний Новгород» — «Рубин» — 2:1, «Динамо» — «Уфа» — 2:0, «Шъачэ» — «Краснодар» — 1:2.

Пчъагъэхэм тызэпяплъы

«Зенит» «Ростов» дешIэзэ, Полоз пенальтикIэ хъагъэм Iэгуа­ор дидзагъ. ХьакIэу укIуагъэу ащ фэдэ къыбдэхъуныр гушIуагъо. Комличенкэм я 25-рэ такъикъым пчъагъэм хигъэхъуагъ — 0:2. «Зенит» пчъагъэм емызэгъэу ыпэкIэ илъыщтыгъ.

Клауиньо я 31-рэ ыкIи я 69-рэ такъикъхэм «Ростов» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ — ятIонэрэ пенальтикIэ. Ащ ыуж «Ростов» зигъэрэхьатыгъэп, текIоныгъэр къыдихын ылъэкIынэуи уахътэ къыхэкIыгъ. Шъыпкъэ, С. Семак зипэщэ командэри текIоныгъэм фэбанэщтыгъ. Зинасып къыхьырэм ешIэгъур ыхьыщтэу къыт­щыхъущтыгъ.

«Крылья Советов» «Краснодар», нэмыкI командэ лъэшхэм атекIуагъэу ЦСКА-м дешIагъ. Я 75-рэ такъикъым ЦСКА-м иешIакIоу Бохинен ухъумакIохэм къадзыхьагъэу къэлапчъэм Iэгуа­ор дидзагъ. ЦСКА-м ешIэгъур ыхьыгъэми, «Крылья Советов» игуетыныгъэ къыхэтэгъэщы.

Дэгъоп, дахэп

«Спартак» «Ахмат» дешIэзэ, я 13-рэ такъикъым Мозес къэлап­чъэм Iэгуаор дидзагъ. Я 32-рэ такъикъым футболым щыцIэрыIоу А. Соболевыр дысэу ешIагъ. «Ахмат» хэтхэм ащыщ ылъакъо занкIэу еуагъ. Судьям тамыгъэ плъыжьыкIэ Соболевыр ыгъэпщынагъ.

А. Соболевыр ешIапIэм къырагъэкIызэ, зэрэгубжыгъэр къэлъэгъуагъ. ИIэбыцохэр псынкIэу ыIапэхэм апихыгъэх, ешIапIэм ридзагъэх. ЕшIапIэм къызекIы­жььым, пчъэхэр рэхьатэу къыIуи­хыгъэхэп.

Судьяу В. Мешковыр пхъэшащэу зекIуагъэу, ригъэлыекIи А. Соболевыр ешIапIэм къыригъэ­кIыгъэу плъытэщтми, А. Соболевыр дэгъоу зекIуагъэп. Дахэп арэущтэу зыбгъэпсыныр.

«Ахмат» хэтэу Уткиным я 45+3 такъикъым «Спартак» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. «Ахмат» нахьыбэрэ ыпэкIэ илъыщтыгъ, текIоныгъэм нахь пэблагъэу ешIэщтыгъ. Ары шъхьае, футболым шэпхъэ гъэнэфагъэхэр иIэх. УтекIоным фэшI къэлапчъэм Iэгуаор дэбдзэн фае.

Я 87-рэ такъикъым Зобниным дахэу къытыгъэ Iэгуаом Промес лъычъи, благъэу зэкIугъэ къэлапчъэм дидзагъ — 2:1. «Ахмат» итренер шъхьаIэу Андрей Талалаевыр чэфынчъэу къызэтэ­джым, ыгу ихъыкIыгъэр, къыIо шIои­гъуагъэр къэшIэгъуае. «Спар­так» итренер шъхьаIэу Руй Виторие гушIом хэтэу иIэпыIэгъухэм, ешIакIохэм IаплI арищэкIыгъ.

«Локомотив» зэкIэлъыкIоу ешIэгъуи 3 шIуахьыгъ. Апшъэрэ купым хэт командэхэм ауж къи­нэщтыгъэ «Урал» Екатеринбург 1:0-у ешIэгъур ыхьыгъ. Къэлап­чъэм Iэгуаор Аугустиняк я 42-рэ такъикъым пенальтикIэ дидзагъ. «Локомотив» иешIакIохэм къэлэпчъэбгыкъум Iэгуаор тырагъа­фэу, къэлэпчъэIутыр лъэшэу агъэгумэкIэу зэп къызэрэхэкIыгъэр. Сыдэу хъугъэми, пчъагъэр 0:1-у къэнэжьыгъ. «Урал» ауж къинэжьырэп, тренер шъхьаIэу Игорь Шалимовыр неущрэ мафэр нахьышIу зэришIыщтым егупшысэ.

«Химки» «Арсенал» зыIокIэм, Мырзэ Резыуан пенальтикIэ къэ­лапчъэм Iэгуаор дидзагъ. Бэ темышIэу Зурико Давиташвили «Химки» иухъумэкIуи 5 къыпэблагъэхэу щытыгъэх нахь мышIэми, къызэринэкIыгъэх, хъагъэм Iэгуа­ор дидзагъ — 1:1.

Я 87-рэ такъикъым К. Кангвэ псынкIэу зэрэзекIуагъэм ишIуагъэкIэ къэлапчъэм Iэгуаор ди­дзагъ. «Арсенал» 2:1-у зэIукIэ­гъур ыхьыгъ. Тренер шъхьаIэу М. Божович иIэнатIэ зыIухьагъэм къыщегъэжьагъэу «Зенит», «Химки», нэмыкIхэм «Арсенал» ате­кIуагъ.

«Уфа» ипытапIэхэр

«Уфа» иешIэкIуи 2 судьям зэIукIапIэм ригъэкIыгъэу «Динамэм» енэкъокъугъ. «Уфа» «ипытапIэхэм» уагъэгугъэ, ау къэлапчъэм зэ нэмыIэми дэон ылъэкIыгъэп. «Динамэр» мэгуIэ, «Зенит» бэп ыпэ зэритыр.

«Шъачэ» лъыкIотагъэп

Шъачэ икомандэ текIоныгъэр къыдимыхыгъэми, дэгъоу «Краснодар» дешIагъ. Кассьеррэ я 19-рэ такъикъым «Краснодар» икъэ­лапчъэ Iэгуаор дидзагъ. «Краснодар» иешIакIоу Классон я 23-рэ ыкIи я 53-рэ такъикъхэм «Шъачэ» икъэлапчъэ Iэгуаор дигъэфагъ, апэрэр пенальтикIэ.

Гъунэгъу краим икомандэхэр медальхэм, Европэм икубокхэм якъыдэхын ахэлэжьэнхэм фэбанэх.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 37
2. «Динамо» — 35
3. «Краснодар» — 28
4. «Шъачэ» — 28
5. ЦСКА – 27
6. «Локомотив» — 25
7. «Ахмат» — 24
8. «Кр. Советов» — 24
9. «Спартак» — 23
10. «Рубин» — 22
11. «Арсенал» — 19
12. «Ростов» — 18
13. «Н. Новгород» — 18
14. «Урал» — 16
15. «Уфа» — 16
16. «Химки» — 14.
Я 18-рэ зэIукIэгъухэр
11.12
«Кр. Советов» — «Рубин»
ЦСКА — «Арсенал»
«Ростов» — «Урал»
12.12
«Динамо» — «Зенит»
«Ахмат» — «Химки»
«Краснодар» — «Н. Новгород»
«Локомотив» — «Уфа»
13.12
«Шъачэ» — «Спартак».