Къашъор сищыIэныгъ

Лъэпкъ пэпчъ анахь къахэзыгъэщэу, зыгъэдахэу иIэх ежь икъашъохэр. Тэри, адыгэхэм, ащ фэдэу тилъэпкъ къашъохэм ижъыкIэ къыщегъэжьагъэу тигъашIэ къыддагъашIэ, тигъогогъух та­гъэ­гушхоу.Къашъом цIыфым ыпкъы­шъолкIэ шIогъабэ къехьы. Ипсауныгъэ егъэ­пытэ, сабыим ыпкъ занкIэу ыIыгъыным регъасэ, ащ фэIорышIэ. ИцIыкIу­гъом къыщегъэжьагъэу кIэлэцIыкIур къашъом фэ­щагъэу пIугъэным мэхьанэшхо иI. ЕтIани ыгукIэ ащ фаблэу, адыгэхэм «лъым хэлъэу къэхъугъ» зыфаIорэм фэдэу щытмэ, сабыир ащ фэбгъэсэныр нахь IэшIэх.

Мыекъопэ гурыт еджапIэу N 22-м чIэс кIэлэ­цIыкIухэр къашъом фэ­сэгъасэх. ТикIэлэцIыкIухэм къашъом имэхьанэ, ти­лъэпкъ культурэ, тишъуа­шэхэм ядэхагъэ зэхашIэу пIугъэнхэм лъэшэу сынаIэ тет, ар сипшъэрылъэу сэлъытэ. ТикъэшъокIо куп ыцIэр «Сэлам».

Сэ сшъхьэкIэ къашъор сищыIэныгъ сIомэ, сыхэу­къонэп, сыда пIомэ ар сэнэхьатэу сицIыкIугъом къыхэсхыгъ, илъэсыбэрэ ащ сырылэжьагъ. Джы непи сыгукIэ сызыфэщэгъэ а IофшIэныр лъысэ­гъэкIуатэ. Сыд фэдэрэ культури къашъом къе­гъэбаи. ЦIыфым ишэни ащ зызэблырегъэхъу. Гушхо иIэу цIыфхэм къахэхьанышъ, сабыим ыгу щы­хъэрэр, ар къызэригушIу­кIырэр къыгъэлъэгъонэу, иIэпэIэсэныгъэ пчэгум къырилъхьанэу амал къа­шъом ащ къыреты.

ЦIыфхэм аIо угукIэ пшIэрэ Iофым гухахъо хэбгъуатэу щытмэ, ар къызэрэбдэхъущтым щэч хэмылъэу, лъэбэкъушIухэр пшIыхэзэ ыпэкIэ улъы­кIотэщтэу. Арэущтэу тэри тиIоф тызэрэпылъыр ары къызхэкIыгъэр зэнэкъокъу­бэу тызхэлэжьагъэхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ­хэр къащытфагъэшъошэнхэр ыкIи щытхъу тхылъыбэ­хэмкIэ такъыхагъэщыныр.

СиIофшIэн, сисэнэхьат шIулъэгъоу афысиIэм кIуа­чIэ къысхелъхьэ, ар зэрэ­лъызгъэкIотэщтым, къа­шъом идэхагъэ, ащ имэхьанэ тиныбжьыкIэхэм зэхашIэу пIугъэнхэм нахь гъэшIэгъонэу зызэрез­гъэушъомбгъущтым, лъэ­бэкъушIухэр зэрэтшIыщтхэм тыпылъ. А мурад да­хэм тапэкIи сыфэлэжьэн гухэлъ сиI. Тилъэпкъ культурэ ибаиныгъэ уасэ фэтшIын фае, ныбжьыкIэхэми а зэхашIэр ахэтлъхьаныр типшъэрылъ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Теуцожь Алый.