Анахь дэгъухэр къыхахыгъэх

Культурэм и Унэ анахь дэгъур къыхэхыгъэ­ным фэгъэхьыгъэ кIэух ээнэкъокъур Адыгэ Республикэм щырекIокIыгъ.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ и Министерствэ, рес­публикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ кIэщакIо фэхъухи, шъолъыр зэнэкъокъур зэ­хащагъ.

Апэрэ пэшIорыгъэшъ зэнэ­къо­къум республикэм иклуб 28-рэ хэлэжьагъ. Зэфэхьы­сыжьхэр зашIыхэм клуби 8 къыхахыгъ. ЯтIонэрэ едзыгъом ахэр щызэрагъэпшагъэх.

Кощхьэблэ районымкIэ — Фэдз, Красногвардейскэ районымкIэ — Улапэ, къалэу Мые­къуапэ дэт «Гигантыр», Мые­къопэ районымкIэ — Камен­номостскэм, Шэуджэн районымкIэ — псэупIэу Заревэм, нэмыкIхэм культурэм и Унэу адэт­хэр анахь дэгъухэм аха­лъытагъэх.

Заочнэ шIыкIэм тетэу рес­публикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ зэфэхьысыжьхэр ща­шIыгъэх. Сурэтэу атырахыгъэ­хэр, яIофшIакIэ къэзыгъэлъэ­гъорэ видеохэр зэхэщакIохэм зэфахьысыжьыгъэх.

Джэджэ районым культурэмкIэ и Унэу П. Х. Афанасовым ыцIэ зыхьырэм апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, лауреат щыт­хъуцIэр къыдихыгъ.

Улапэ культурэмкIэ и Унэ ятIонэрэ чIыпIэр ыхьыгъ. Теуцожь районым культурэмкIэ и Унэу Нэшъукъуае Iоф щызы­шIэрэм ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

— Къалэхэм, къуаджэхэм культурэмкIэ яунэхэр нахь зэте­гъэпсыхьагъэ мэхъух, — къыти­Iуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуа­дзэу Кушъу Светланэ. — Лъэпкъ проектэу «Культурэр» щыIэныгъэм щыпхыращызэ, гъэцэкIэ­жьын IофшIэнхэр ащыкIуа­гъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм яшIуагъэкIэ культурэм иунэхэр лъэхъаным диштэхэу мэхъух, ятеплъэкIи, яIофшIэн зэрэзэхащэрэмкIи зэхъокIыныгъэ инхэр афэхъух. ЧIыпIэ администрациехэм якъу­лыкъушIэхэри шIыкIэшIухэм алъэхъух.

Культурэм иунэхэр цIыфхэм якIуапIэх, зыгъэпсэфыпIэх, пIуныгъэм игупчэх. Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зы­псэурэр илъэси 100 зэрэхъу-
рэм фэгъэхьыгъэ концертхэр, зэIу­кIэгъу гъэшIэгъонхэр зэхащэхэзэ, республикэр пытэу ылъэ зэрэтеуцуагъэр, хэхъо­ныгъэу ышIыгъэхэр цIыфхэм алъагъэ­Iэсы.

ЕмтIылъ Нурбый.