«Ошъутенэм» щызэхащэ

Дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 дышъэр къыщыдэзыхыгъэ батырэу Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ хэгъэгу турнирыр ятфэнэрэу тыгъэгъазэм и 12-м Мыекъуапэ щыкIощт.

— Илъэс 18-м нэс зыныбжьхэр самбэмкIэ алырэгъум щызэбэныщтых, — къытиIуагъ зэнэкъокъум изэхэщэкIо куп хэтэу, Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам. — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Къалмыкъым, Къыблэм, Темыр Кавказым, нэмыкIхэм бэнэкIуи 150-м нахьыбэ къарыкIыщт.

Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, дунэе спортым щызэ­лъашIэрэ Хьасанэкъо Мурат общественнэ IофышIэшху, спортым зегъэушъомбгъугъэным чанэу хэлажьэ, ныбжьыкIэхэм щысэшIу афэхъу.

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIощт зэнэкъокъум нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр щагъэпсыгъэх. Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс зэхахьэр зэрищэщт. Самбэм, спортышхом яхьылIэгъэ къэбар гъэшIэгъонхэр къыIотэщтых.