ТекIоныгъэкIэ ригъэжьагъ

Хэгъэгухэм ябзылъфыгъэ хэшыпыкIыгъэ командэхэр купхэм ахэт­хэу пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.
Урысыер – Камерун – 40:18 (17:10).


Къэлапчъэм Iэгуаор анахьыбэрэ дэзыдзагъэхэр: Юлия Маркова – 6, Полина Горшкова – 4, Юлия Манагарова – 4, Анастасия Скоробогатченко – 4.
Урысыер – Польшэр – 26:23 (16:10).

Тыгъэгъазэм и 5-м зэдешIагъэх.

Екатерина Ильинам гъогогъуи 8 хъагъэм Iэгуаор ридзагъ.

Дунаим изэнэкъокъу хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэ 32-рэ хэлажьэ.

Урысыем ешIэгъуи 2 иIагъ, тIури къыхьыгъ. Тыгъэгъазэм и 7-м Урысыер Сербием IукIэщт.

КIэуххэр

Словениер – Франциер — 18:29, Сербиер – Польшэр – 25:21, Венгриер – Чехиер – 32:29, Китаир – Испаниер – 18:33, Япониер – Бразилиер – 25:29.