«Налмэсыр» уахътэм пхырэкIы»

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсыр» зызэхащагъэр илъэс 85-рэ хъугъэ.

Дунаим щыцIэрыIо «Налмэсым» июбилей фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэхэр Адыгеим имызакъоу, Къыблэм, Темыр Кавказым, нэмыкIхэм ащызэхещэх. «Налмэсыр» уахътэм пхырэкIы» зыфиIорэ юбилей зэхахьэхэр едзыгъуи 3 мэхъух.

ЯтIонэрэ едзыгъор мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIуагъ. «Налмэсыр» уахътэм пхырыкIызэ, ансамблэм къыкIугъэ гъогур къашъохэмкIэ къегъэлъагъо. Оркестрэм ыгъэ­жъынчырэ орэдышъохэмрэ лъэпкъ къашъохэмрэ зэкIэлъэкIох, зэхэгъэщагъэх.

Къашъо пэпчъ, музыкальнэ едзыгъохэм «Налмэсым» итарихъ ухащэ. Къашъор къызыщашIыщтыгъэ уахътэр гум къэогъэкIыжьы, артистэу пчэгум щыуджыщтыгъэ­хэр, къашъом псэ къыпызыгъакIэщтыгъэхэр нэгум къыкIэуцох.

Тыркуем щыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэм якъашъо къашIы Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Бэрзэдж Дианэрэ артистэу ЛIыIупэ Амиррэ. Пэсэрэ адыгэ къашъоу «Ислъамыер» Бэрзэдж Дианэрэ Къонэ Мыхьа­мэдрэ къа­гъэлъэгъуагъ.

«ШIуфэс къашъом» икIэщакIох Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Хьакъуй Анжеликэ, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэу Бэрзэдж Дианэ, Едыдж Гушъао.

Къашъохэу «Налмэс-налкъу­тэр», «Налмэсыр къэшъо» зыфиIохэрэр, нэмыкIхэри ансамблэм ипчыхьэзэхахьэ къыщигъэлъэ­гъуагъэх. Адыгэ шъошэ кIэракIэ­хэр ащыгъэу къэшъуакIохэм «Адыгэ уджхэр» дахэу къашIы­гъэх. Зэхэпхъэгъэ къашъохэм адыгэхэм ятарихъ ухащэ. Шэн-хабзэхэр, гум иорэд хъугъэ мэкъа­мэхэр гъэшIэгъоных. Артистхэр нэгушIохэу мэуджых, къашъор зыгъэбаирэ пычыгъохэр зэдырагъаштэзэ къашIых.

— «Налмэсыр» уахътэм пхырэкIы» зыфиIорэ проектым иедзы­гъуи 2 Мыекъуапэ къыщыдгъэлъэ­гъуагъ, — къытиIуагъ Урысыем, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Хъоджэе Ас­лъан. — Ящэнэрэ едзыгъор тэгъэхьазыры.

«Налмэсым» апэрэ ыкIи ятIо­нэрэ едзыгъохэр тыгъэгъазэм и 14 – 15-м Къэбэртэе-Бэлъкъарым икъэлэ шъхьаIэу Налщык къыщишIыщтых. Ящэнэрэ едзыгъор 2022-рэ илъэсым мэзаем Мые­къуапэ къыщигъэлъэгъощт. «Налмэсым» шIушIэ пчыхьэзэхахьэхэр Адыгэ Республикэм икъалэхэм, къуаджэхэм къащетых.