Илъэс 30 хъугъэ

Мыекъуапэ футболымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ командэ 1991-рэ илъэсым Урысыем изэнэкъокъу апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Тэтэр Нурбый а лъэхъаным ныбжьыкIэхэм ятренер шъхьаIэу щытыгъ. Илъэс 30-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, Адыгеим щыщ кIалэхэм хэгъэгушхом апэрэ чIыпIэр къыщыдахыгъагъ. Командэм хэтыгъэхэм ащыщхэр футболышхом шIукIэ щашIагъэх. Пэу­нэжь Азэмат «Спартак» Москва рагъэблагъи, зэIукIэгъухэм ахэлэжьэгъагъ.

КIэлэеджэкIо ныбжьыкIэ командэм хэтыгъэхэм, шэнышIу зэрафэхъугъэу, илъэси 5 къэс ныбджэгъу зэIукIэгъухэр зэха— щэх.

Пэунэжь Азэмат, УдыкIэко Аскэр, МэщфэшIу Руслъан, Максим Тупиковыр, Дмитрий Крапивнэр, Нэхэе Даут, Михаил Воронковыр, фэшъхьафхэри мы мафэ­хэм зэIукIагъэх, ягукъэкIыжьхэмкIэ зэдэгощагъэх, ныбджэгъу ешIэгъу зэдыряIагъ.

Тренерэу Тэтэр Нурбый «тхьауегъэпсэу» раIожьыгъ. Футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» ипащэу ХъуакIо Къэплъан къытиIуагъ шэн-хабзэу яIэхэр тапэкIи зэрэлъагъэкIотэщтхэр.