ЕшIэкIэ дэгъум уегъэгугъэ

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Ставрополь» Ставрополь – 27:25 (12:12). ШэкIогъум и 30-м АР-м испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.

«Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Баскакова, Ламзина; ешIакIохэр: Кобл – 10, Клименко – 4, Краснокутская, Никулина – 2, Кириллова – 1, Колодяжная – 1, Мещерякова, А. Морозова – 4, Куцевалова – 5, Казиханова, Дмитриева.

Командэхэм зэнэкъокъум чIыпIэу щаIыгъыр зэпэблагъ, текIоныгъэр къыдэзыхырэр ыпэкIэ лъыкIотэщт. Ар къыдалъытэзэ, Мыекъуапэрэ Ставропольрэ ягандбол командэхэр зэдешIа­гъэх. Апэрэ едзыгъом Ставрополь къикIыгъэхэр бысымхэм апэ итыгъэх. Пчъагъэр 8:9-у, 10:11-у щытыгъ. Кобл Зурет гупчэм ащыпхырыкIызэ, тIогъогогъо хъа­гъэм Iэгуаор ридзагъ. Зурет гупшысагъэ хэлъэу ешIэзэ, зэIу­кIэгъум къэгъэзапIэ фэшIыгъэным фэбэнагъ.

И. Клименкэм, А. Морозовам, А. Куцеваловам, нэмыкIхэм хъа­гъэм Iэгуаор радзэзэ, «Адыифыр» текIоныгъэм фэкIуагъ. Шъыпкъэ, я 45-рэ такъикъым пчъагъэр 20:20-у щытыгъ. З. Коблым пчъа­гъэм хегъахъо – 21:20, ау «Ставрополь» иешIакIохэм пчъагъэр зэфэдиз ашIыжьы – 21:21-рэ. А. Морозовам, О. Колодяжнаям, З. Коблым зэкIэлъыкIоу тIогъого­гъо къэлапчъэм Iэгуаор дадзагъ – 25:21-рэ. А. Куцеваловар гупчэм дэгъоу щешIагъ, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ – 26:21-рэ.

«Адыифым» итренер шъхьаIэу Александр Реввэ тикомандэ текIоныгъэр къыдихыным пэблагъэ зэрэхъугъэр ыгъэфеди, нахь ныбжьыкIаIохэр ешIапIэм къыригъэхьагъэх. Е. Луневам, А. Болобэ, А. Волковам, фэшъхьафхэм тикомандэ икъэлапчъэ Iэгуаор къыдадзагъ – З. Коблым хъагъэм Iэгуаор ридзагъ – 27:22-рэ, 27:25-рэ пчъагъэр хъугъэми, гумэкIыгъо тиIагъэп.

– ТекIоныгъэр къызэрэдэтхыщтыр тшIэщтыгъэ, ащ фэшI ешIа­кIохэр зэблэтымыхъухэу зэнэкъо­къур тыухыгъ, – къытиIуагъ тренер шъхьаIэу Александр Реввэ.

«Адыифым» иешIэкIо анахь дэгъоу Кобл Зурет зэхэщакIохэм къыхахыгъ, нэпэеплъ шIухьафтын къыфагъэшъошагъ.

ЧIыпIэхэр

Купэу «Б-р»
1. «Динамо» – 18
2. «Университет» – 13
3. «АГУ-Адыиф» – 11
4. «Ставрополь» – 10
5. «Луч» – 6
6. «Уфа-Алиса» – 2.

2022-рэ илъэсым, щылэ мазэм и 15-м «Адыифыр» «Луч» Москва Мыекъуапэ щыIукIэщт.