Дунаим изэнэкъокъу

Испанием щэкIо

Дунаим гандболымкIэ ибзылъфыгъэ коман­дэхэм язэнэкъокъу ты­гъэгъазэм и 1 – 19-м Испанием щыкIощт.

Урысые Федерацием ихэшыпыкIыгъэ командэ зэIукIэгъухэм ахэлажьэ. Тренер шъхьаIэу Людмила Бодниевам зыцIэ къыриIуагъэхэм ащыщых къэлэпчъэIутхэу Каплинар, Лагинар, ешIакIохэу Илларионовар, Манагаровар, Скоробогатченкэр, Корнеевар, Никитинар, Ильинар, Сабировар, Фроловар, нэмыкIхэри.

Мыекъуапэ щапIугъэ Виктория Калининар хэгъэгум ихэшыпы­кIыгъэ командэ зэрамыштагъэр гухэкI.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ дунаим изэнэкъокъухэм гъогогъу 14 ахэлэжьагъ. Апэрэ чIыпIэр гъогогъуи 4 къыдихыгъ: 2001-рэ, 2005-рэ, 2007-рэ, 2009-рэ илъэсхэм. 2019-рэ илъэсым я 3-рэ чIыпIэр къыхьыгъ. Тренер шъхьаIэу щытыгъ Евгений Трефиловыр, ар «АГУ-Адыифым» итренерэу уахътэ къыхэкIыгъ.

ЗэIукIэгъухэр

ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр Испанием щырагъэжьагъэх. Купхэм ахэтхэр зэдешIэх.
03.12
Урысыер – Камерун
05. 12
Урысыер – Польшэр
07.12
Урысыер – Сербиер.

Апэрэ чIыпIищыр къыдэзыхырэ командэхэр зэнэкъокъум щылъыкIотэщтых.