Тизэпхыныгъэ агъэпытэ

Тэхъутэмыкъуае иныбжьыкIэ драматическэ театрэу Ахэджэго Мэ­джыдэ ыцIэ зыхьырэм иартистхэр Мыекъуапэ щыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и ­Лъэпкъ тхылъеджапIэ творчествэм ехьылIэгъэ зэхахьэу щы­зэхащагъэм медицинэ колле­джым щеджэхэрэр, Урыс драматическэ театрэу А. Пушкиным ыцIэ зыхьырэм иартистхэр, театрэр зышIогъэшIэгъонхэр хэлэжьагъэх, къэгъэлъэгъон­хэм яплъыгъэх.

ТхылъеджапIэм иIофышIэу Кучмэз Аминэт зэIукIэгъум изэ­хэщэн кIэщакIо фэхъугъ. НыбжьыкIэ театрэм ипащэхэм, ар­тистхэм Аминэт къатегущы­Iагъ, къэгъэлъэгъонхэм яплъы­хэрэм нэIуасэ афишIы­гъэх.

Шъэфрыкъо Адам ныбжьыкIэ драматическэ театрэм ипащ, тхылъхэр къыдегъэкIых. КIубэ Адам художественнэ пащ. Шалэ Рустам режиссерэуи, артистэуи Iоф ешIэ. НыбжьыкIэ театрэм иартистых Набэкъо Ар­тур, Тхьаркъохъо Сусанэ, Даутэ Заринэ, Хъуажъ Асыет.

— Тэхъутэмыкъуае культу­рэмкIэ и Унэшхо 2019-рэ илъэ­сым ныбжьыкIэ драматическэ театрэу Ахэджэго Мэджыдэ ыцIэ зыхьырэр щызэхащагъ, — къыIуагъ Кучмэз Аминэт. — Ахэджэго Мэджыдэ апэрэ адыгэ профессиональнэ режиссер, Адыгэ Республикэм инароднэ артист. НыбжьыкIэ те­атрэм икъэшIынхэр гъэшIэгъоных, щыIэныгъэм къыхэхыгъэх.

Ныр ыкъо дэгущыIэ

НыбжьыкIэ театрэм ирежиссерыр Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ Iо­фышIэшхоу Ацумыжъ Рустам.

ДзэкIолI кIалэр къулыкъум щыIэу пыйхэм апэуцугъ. ЧIыр къэмыщынэу ар къэщынэщтэп.

«Уигугъэ къэзгъэшъыпкъэ­жьынэу сыфай», — дзэкIолIым янэ реIо. ИгущыIэхэр гум къы­лъэIэсых, узэрадзэ. Рэхьат уимыIэу дзэкIолIымрэ нымрэ язэдэгущыIэгъу уедэIу…

Фэшъхьаф едзыгъор унэгъо ныбжьыкIэм ипсэукIэ, зычIэ­сыщт унэм итеплъэ агъэгумэкIырэ бзылъфыгъэм фэгъэхьыгъ. Унэу узэрысыщтыр неущрэ мафэм епхыгъэу щытын зэрэфаем бзылъфыгъэхэр тегу­щы­Iэхэзэ, рольхэм якуупIэ­хэм уахащэ.

Шъэфрыкъо Адам иусэхэм къяджагъ, итхылъхэм къатегущыIагъ. ЩыIэныгъэм илъагъохэм уарыкIоныр Iоф къызэрыкIоу зэрэщымытыр итворчествэ къы­щыхегъэщы.

ЩыIэныгъэр зыфэдэр

Шэн-зекIокIэ дэйхэр къызхафэхэрэм, тутыным пыщагъэ­хэм, лъэпкъ хабзэхэр зыукъо­хэрэм, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ къэшIыгъохэм уагъэгупшысэ. Щысэ зытырахын алъэкIыщтхэр къызэрэтхэтхэр рольхэм къащагъэлъагъо. Гитарэм ибзэпс­хэм ямэкъамэхэри зэхахьэм щыжъынчыгъэх.

ЩыIэныгъэм узыгъэгушIони, угу хэзыгъэкIыни уащырихьы­лIэщт. НыбжьыкIэ драматическэ театрэр мыхъо-мышIагъэхэм ябгъукIорэп. Лъэхъанэу тызхэтыр искусствэм ыбзэкIэ театрэм къыщагъэлъагъо ашIоигъу. ЗэкIэ ямурадхэр къадэмыхъухэу тэлъытэми, тыубы­хэ­рэп. Рагъэжьэгъэ Iофыр лъа­гъэкIотэнэу афэтэIо.

Адыгэ Республикэм и ­Лъэпкъ тхылъеджапIэ ипащэу Къыкъ Бэллэ къыIуагъ театрэхэм яIофышIэхэм тапэкIи зэраIукIэщтхэр. Тхылъыр шIэныгъэм иIун­кIыбзэу зэрэтлъытэрэм тыкъы­пкъырыкIызэ, ныбжьыкIэхэу еджапIэхэм ачIэсхэм яшIэныгъэ ахагъэхъонымкIэ ащ фэдэ зэ­IукIэгъухэр сыдигъуи ящыкIа­гъэх.

Гум лъэIэсы

ТхылъеджапIэм къэкIогъэ ныбжьыкIэхэр телефонкIэ зэ­фэтхэжьхэу, мыдаIохэу тлъэгъу­гъэхэп. Театрэр ягунэсэу зэрэщытыр зэхахьэм къыгъэлъэгъуа­гъэу тлъытагъэ.

Артистхэм адыгабзэкIи, урысыбзэкIи ярольхэр къашIыгъэх. КъядэIу зышIоигъохэм япчъагъэ зэрэхэхъуагъэм Шъэфрыкъо Адами, артистхэри ыгъэгушIуагъэх.

— Культурэм, искусствэм язэпхыныгъэхэр тэгъэпытэх, — къытиIуагъ режиссерэу, артистэу Шалэ Рустам. — Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ дэгъоу къыщытпэгъо­кIыгъэх, тикъэгъэлъэгъонхэр агу рихьэу къызэрэтэдэIугъэхэм кIуа­чIэ къытхилъхьагъ, тигъэгу­шхуагъ. ЗэхэщакIохэм гъэзетым­кIи «тхьашъуегъэпсэу» ясIо­жьы сшIоигъу.

Шалэ Рустам Къэбэртэе-Бэлъ­къарым къыщыхъугъ, Адыгэ Республикэм къырагъэ­благъи, Iоф щишIэу ригъэжьагъ. Зэкъош республикэхэр искусствэм нахь пытэу щызэпхы­гъэнхэм пылъ, ныбджэгъухэр Адыгеим щыриIэхэ зэрэхъугъэм егъэгушIо.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.