Адыгэм ымакъэ «Голосым» щэIу

Жъогъо шIэтэу, лыдэу ЛIыунэе Алый хэгъэгум иэстраднэ зэнэкъокъу къыхэуцуагъ. Телепроект хьалэмэтэу «Голо­сым» ар хэлажьэ ыкIи апэрэ едзыгъохэм апхырыкIыгъ.

Урысыем щыцIэрыIо музыкантхэу, орэдыIохэу, орэдусхэу осэшI купым щыщхэу Александр Градскэм (ащыгъум псаугъэ), Леонид Агутиным, Дмитрий Билан, Пелагее зэдырагъаштэу ЛIыунэе Алый зыкъыфагъэзагъ ыкIи зэнэкъо­къум хэлэжьэнэу фитыныгъэ къыратыгъ. Зэрэ Адыгееу Алый проектым зэрэщылъыкIуа­тэрэм лъэплъэ, тичIыгогъу, тилъэпкъэгъу кIэлэ IэпэIасэм тырэгушхо, тырэпагэ, тыфэгумэкIы. Алый янэ — Джарымэкъо Фатимэ — мы мафэхэм гущыIэгъу сыфэхъугъ. Пстэуми апэу икIалэ ащ фэдэ гъэхъагъэхэр зэришIыхэрэмкIэ сыфэгушIуагъ. Ныри ыгу ихъыкIырэмкIэ къыздэгощагъ.
Джарымэкъо Фатим: «ТыфэгумэкIы тэри, телефонкIэ тыдэгущыIэ зэпыт. Зэнэкъокъур едзыгъо пчъагъэу зэхэт. Ахэм зафигъэхьазырыным ыкIуачIэ ишъыпкъэу хелъхьэ. Орэдэу къыIощтыр зэнэкъокъум ишапхъэмэ адиштэу зыгъа­сэхэрэм къыхахы, джащ фэдэу иобраз зыфэдэщтым, щыгъыщтым нэсэу стилистхэм къагъэнафэ, визажистхэм Iоф дашIэ. Эстраднэ зэнэкъокъур профессиональнэ шэпхъэ лъагэмэ адиштэу гъэпсыгъэ. ИцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу а творческэ лъагъор Алый ежь- ежьырэу хихыгъэу рэкIо. Тэ, унагъомкIэ, амалэу тиIэмкIэ тыдеIагъ ыкIи тыдеIэ».

Гурыт еджапIэм чIэсыфэ Алый музыкальнэ еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэми щеджагъ. Нэужым искусствэхэмкIэ колледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэр къыухыгъ. Апэрэ кIэлэегъа­джэхэу творчествэм илъагъо тезыщагъэхэр Бэрзэдж Светлан, Джарымэ Алл, колледжым иIэпэIэсэныгъэ щылъызгъэкIотагъэ­хэр Хъунэго Земфир, Марина Cорокинар, Елена Шаманскаяр. Гуетыныгъэшхо хэлъэу Алый еджагъ, музыкальнэ Iэмэ-псымэхэм скрипкэр къахихыгъ. Зэнэ­къокъу пчъагъэхэм ахэлэжьагъ, «Дерзайте, вы талантливы!» зыфиIорэ телепроектэу Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» зэхищэщтыгъэм апэрэу Алый исэнаущыгъэ къы­щылъэгъонэу хъугъэ, ащ къыщиIощтыгъэ орэдхэм ямэкъамэхэм адэлэжьагъ Барцо Руслъан. Творческэ ушэтын пчъагъэхэр ащ къыкIэлъыкIуагъэх.

Джарымэкъо Фатим: «Алый колледжыр къызеухым ежь- ежьырэу Москва кIуагъэ ыкIи музыкэмкIэ урысые академиеу Гнесинхэм ацIэ зыхьырэм чIэхьагъ. Илъэсищырэ ащ зыще­джэм, я 3-рэ курсым ыуж, къычIэкIыжьи 2018-м культурэм иинститутэу Москва дэтым чIэхьажьыгъ, орэдыIо-джазовэ отделением щеджэ, зэлъашIэрэ орэдыIоу Лариса Долинам ригъаджэхэрэм якуп хэт. МэфэкI творческэ Iофтхьабзэу Москва щыкIохэрэм Алый зыхэт студентхэр ахагъэлажьэх, Игорь Бутман иджаз клуб икъэгъэ­лъэгъонхэм ахэлажьэ. Гнесин­кэм къызчIэкIыжьым бэрэ сеушъыигъ къезгъэухы сшIоигъоу, ау нэужым «кIалэм хихырэр ежь игъогу» зэсIожьыгъ, хихыщтымкIэ шъхьафит сшIыгъэ. КультурэмкIэ институтыр къызэриухыгъэм тетэу телепроектэу «Голосым» изэнэкъокъу хэлэжьэнэу хэхьагъ. Илъэс 15-рэ классическэ музыкэм изэгъэшIэн Алый хэтыгъ нахь мышIэми, эстраднэ творчествэм илъа­гъо техьагъ. Ар ежь ишIоигъоныгъ, ежь къыхихыгъэ гъогу».

Ащ фэдэу щыт нахь мышIэми, ЛIыунэе Алый итворческэ лъап­сэ къежьэпIэ гъэнэфагъэ зэриIэм сегуцэфагъ. КъызхэкIыгъэхэм алъэныкъокIэ творчествэм фэщагъэхэр ахэтыгъэмэ сызкIэупчIэм, Фатимэ джэуап къытыжьыгъ: «Сишъхьэгъусэу ЛIыунэе Станислав Улапэ щыщ, исэнэхьаткIэ инженер-механик. Ныжъ-тыжъхэр кIэлэегъаджэх. Ау салъэныкъокIэ, сэ Джэджэ­хьаблэ сыщыщ, сятэжъэу Джарымэкъо Джанчэрый шыкIэпщынаощтыгъ». Алый скрипкэр къызкIыхихыгъэм упчIэ фыси­Iэжьыгъэп. Ащ изакъоп, ышнахьыжъэу Азэмат творческэ объединениеу «Ошъадэм» икъэ­шъокIо купэу «Синдикэм» исолистэу илъэс пчъагъэрэ хэтыгъ. Купым ихудожественнэ пащэу Едыдж Викторие ыгъэсагъэхэм ащыщ. Къэшъо пчъагъэхэм япчэгу итэу ЛIыунэе Азэмат сценэм къыфэхъугъэу, ащ дахэу тетыгъэхэм ащыщ. Аужырэ хореографическэ композицие хьалэмэтэу Едыдж Викторие зэхигъэуцуагъэм — «Убых къа­шъом» — икъешIэкIо пэрытэу, солистэу хэтыгъ, дэжъые быракъыр ыIыгъэу къэшъуакIохэм къахэлъэтыти, къашъор зэфи­шIыжьыщтыгъэ. ТIэкIу шIагъэу Азэмат «Ошъадэм» иартистхэм ахэкIыжьыгъ. Зыфеджэгъэ сэнэхьатымкIэ Калужскэ хэкум ипсэолъэшI фирмэ джыдэдэм Iоф щешIэ. Ежь Фатимэ тыгъэ­къокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яисскуствэкIэ къэралыгъо музеим и Темыр Кавказ къутамэ ибухгалтерие щэлажьэ.

Джарымэкъо Фатим: «Алый колледжым щеджэ зэхъум пчэдыжьым сы­хьатыр 5-м къэтэджыти, Iоф зыдишIэ­жьынэу кIощтыгъэ. ИцIы­кIу­гъом къы­­ще­гъэ­жьагъэу ишъып­къэ рихьылIэзэ музыкэм феджагъ. ИщыIэныгъэ щыщ шъыпкъэу, чIыпIэ шъхьаIэ щиубытэу хъугъэ. Джы зыхэлэжьэрэ зэнэ­къо­къум икъарыу зэрэщытэу хелъхьэ. 2020-рэ илъэсыр ары аужырэу Алый Мыекъуапэ къызыкIогъагъэр. Унагъоми, Iа­хьыл-благъэхэми апэчыжь. Тхьаегъэпсэух, телефонкIэ бэ къытфытеорэр, тэри тэгумэкIы, инасып зыхэлъым игъогу рыкIощт».

Зэрэреспубликэу ЛIыунэе Алый зэрэлъыплъэрэм кIуачIи къыреты, ипшъэдэкIыжьи хе­гъахъо. Зэнэкъокъум иедзы­гъуитIум ащ зыкъызэращигъэлъэгъуагъэм япычыгъохэр дунэе хъытыум инэкIубгъо зэфэшъхьафхэм, анахьэу инстаграм нэкIубгъохэм, къарыхьагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иинстаграм нэкIубгъо эстраднэ зэнэкъокъоу, телепроектэу «Голосым» иапэрэ, иятIонэрэ едзыгъохэу Алый зыхэлэжьагъэхэм япычыгъохэр къыригъэхьагъэх. «Аферым, Алый! Зэрэреспубликэу къыпфэгумэкIы!» — аужырэм къыфыкIитхагъ. Ащ дырагъаштэу нэбгырэ 200-м ехъумэ яшIошI­хэр къыкIатхэжьыгъэх.

Сэнаущыгъэу пхэлъым уфэшъыпкъэу уиIэпэIэсэныгъэ хэбгъэхъоным узэрэдэлэжьэн фаем ЛIыунэе Алый ищысэтехыпIэ шIагъу. Илъэс 25-рэ нахь зымыныбжь адыгэ кIалэр хэгъэ­гум щыцIэрыIо зэнэкъокъум нэсыгъэу хэлажьэ. Ащ изакъоми — гъэхъэгъэ ин! Ау сэнэхьат IэпэIэсэныгъэшхоу хэлъымкIэ, игъогу темыкIэу хихыгъэ сэнэхьатым фэшъыпкъэу, ыгуи, ыпси хилъхьэзэ зэрэлъыкIуа­тэрэмкIэ Алый текIоныгъэ пчъа­гъэхэр фэукIочIынэу тыщэгугъы! Тхьэм еIу, зыкIэхъопсырэ лъэгапIэхэр ыштэнхэу фэтэIо!

Тэу Замир.