Урысыер Польшэм дешIэщт

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу 2022-рэ илъэсым Катар щыкIощт. Европэм икомандэхэу ащ хэлэжьэщтхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр яIэщтых.

Купхэм я 2 — 3-рэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэм кIэух зэIу­кIэгъухэр зэдыряIэщтых. Зэде­шIэщт командэхэр пхъэдзым къыгъэ­лъэгъуагъэх.
01
Шотландиер — Украинэр
Уэльс — Австриер
02
Урысыер — Польшэр
Швециер — Чехиер
03
Италиер — Темыр Македониер
Португалиер — Тыркуер

Зэгъэпшэнхэр

2022-рэ илъэсым, гъэтхапэм и 24-м апэрэ ешIэгъухэр командэхэм яIэщтых. ТекIоныгъэр зыхьыхэрэр гъэтхапэм и 29-м зэIукIэщтых.

Урысыер Польшэм дешIэщт. ТекIоныгъэр зыхьырэр Шве­цием е Чехием IукIэщт. КIэух ешIэгъур зыхьырэр Катар щыкIощт ешIэгъухэм ахэлэ­жьэщт.

Италиер ыкIи Португалиер Европэм икомандэ анахь лъэшхэм ащыщых, арэу щытми, Швейцарием икъалэу Цюрих щыкIогъэ пхъэдзым къызэригъэлъэгъуагъэу, купым зы команд ныIэп къыхэ­кIыщтыр.

ЕплъыкIэхэр

Урысыем футболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьа­Iэу Валерий Карпиным пхъэдзым икIэуххэр къызэрыкIохэу ылъытагъэхэп. Къин къащыхъущтми, тиешIакIохэр апэрэ чIыпIэм фэбэ­нэщтых.

Тыда зыщыкIощтыр?

Урысыемрэ Польшэмрэ язэде­шIэгъу къалэу зыщыкIощтыр къыхахыгъэгоп. Валерий Карпиным къызэриIуагъэу, Москва ще­шIэн-
хэу ямурад. ЧъыIэ зыхъукIэ Краснодар е Ростов-на-Дону зэIукIэгъур щызэхащэн алъэкIыщт.