Зэнэкъокъу зэхащэщт

Адыгеир загъэпсыгъэр илъэси 100 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын къыдыхэлъытагъэу Урысыем икинематографистхэм я Союз икъутамэу республикэм щыIэм фильмхэм язэнэкъокъоу «Мыекъуап, шIу усэлъэгъу!» зыфиIорэр ригъэкIокIыщт.

Iофтхьабзэм изэхэщэнкIэ IэпыIэгъу къафэхъух Адыгэ Республикэм культурэмкIэ ыкIи гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистерствэхэр, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ.

Зэнэкъокъум пшъэрылъ шъхьа­Iэу иIэр — культурнэ проектхэм ныбжьыкIэхэр афэщэгъэнхэр, кинематографием ылъэныкъокIэ сэнаущыгъэ зы­хэлъхэр къыхэгъэщыгъэнхэр ыкIи IэпыIэгъу афэхъугъэныр.

Фаехэр зэкIэ зэнэкъокъум хэлэжьэнхэу къырагъэблагъэх. Мыекъуапэ иурамхэм къащыхъу­гъэхэр е къащыхъун ылъэкIыщтхэр, тарихъ хъугъэ-шIагъэхэр, мыщ щыпсэурэ цIыфхэм ящыIа­кIэ къизыIотыкIырэ фильмхэр зэхэщакIохэм къафэжъугъэхьын амал шъуиI.

Фильмхэр джэгукIэ шIыкIэу, документальнэу е анимационнэу техыгъэнхэ ылъэкIыщт, ащ икIыхьагъэ такъикъ 20-м шIокIы хъущтэп. IофшIагъэхэр 2021-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 15-м нэс аштэщтых. Ахэр электроннэ почтэу «lera.osyka@bk.ru» зыфи­Iорэм къэжъугъэхьынхэ шъулъэ­кIыщт. Телефон номерыр: 8(952) 857-91-33.

ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэ­хэм дипломхэр ыкIи шIухьафтынхэр афагъэшъошэщтых. Фильмэ анахь дэгъухэр сборникэу «Мыекъуап, шIу усэлъэгъу!» зыфиIорэм хэхьащтых.