Нэм ылъэгъурэр гум екIу

Сурэттехэу Артем Картав­киным иIофшIагъэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэ­гъо­ныр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъ­хэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэ, Урысыем исурэттеххэм я Союз ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэр, Мыекъуапэ исурэттех клубэу «Лэгъо-Накъэр» къэгъэлъэгъоным икIэщакIох.

Музеим ипащэу ШъэуапцIэкIо Аминэт къэгъэлъэгъоным фэ­гъэхьыгъэ зэхахьэр къызэIуихыгъ. Ащ къыIуагъ Артем Картавкиныр сурэттех ныбжьыкIэу зэрэщытыр. Дунэе ыкIи хэгъэгу фестивальхэм ахэлажьэзэ щытхъуцIэхэр къыдихыгъэх, зэкIэмкIи къэралыгъо 15-мэ иIофшIагъэхэр къащигъэлъэгъуагъ.

Урысыем, дунаим язэнэкъо­къу 70-мэ зэрахэлэжьагъэр еджэпIэ-зыгъэсапIэ А. Картавкиным фэхъугъэх. «Урысыем исурэттех ныбжьыкIэхэр» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр, Польшэм щыкIогъэ зэхахьэр, фэ­шъхьафхэри А. Картавкиным иIофшIагъэхэм къахегъэщых.

Сурэттеххэм ядунэе зэнэ­къокъоу Китаим щызэхащагъэм джэрзыр къыщихьыгъ. Болга­рием дышъэ медалыр къыщыфагъэшъошагъ. Уэльс, Брази­лием, фэшъхьафхэм щытхъуцIэхэр къащыдихыгъ.

Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо программэу Культурэм хэхъоныгъэ ышIыным фэгъэхьыгъэм хэхьэрэ Iофтхьабзэу щыт музеим щызэхащэгъэ къэгъэ­лъэгъоныр. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ, АР-м исурэттеххэм я Союз итхьаматэу Аркадий Кирнос зэхахьэм къыщыгущыIагъэх, А. Картавкиным итворчествэ дунаим зэрэщашIэрэм мэхьэнэ ин ратыгъ.

Чъыгым гур фэузы

Музеим сурэт 80 А. Картавкиным къыщегъэлъагъо. Сурэт пэпчъ екIолIэкIэ хэхыгъэ фыриI. Тыкъэзыуцухьэрэ чIыопсым ехьылIагъэхэр дахэх. Къолэ­бзыухэр пчыхьэм лъагэу огум щыбыбыхэзэ, тыгъэм инэбзый­хэм къащэшIэтых. Бзыухэр, шыхэр, чIыопсыр зэзыпхырэмэ гукIэ уахещэ, сурэтхэр къыбдэгущыIэх.

Пшъашъэм итеплъ, игупшыс. Сурэттехым гупшысэм зэлъи­штэгъэ пшъашъэм иобраз къыгъэлъагъозэ, гум ихъыкIырэм уфещэ. Пшъашъэр къэгущыIэ-
рэп, нэпсыр ригъэхырэп, ары шъхьае, гушIуагъо ынэгу кIэп­лъагъорэп.

Шъоф зэикIышхом зы чъыг нахь итэп. Жьыбгъэр къеп­щагъэми, осыр къесыми, ощх чъы­Iэр къытещхэми, чъыгыр къызщыкIыгъэ чIыпIэм щыт. Псэ пыт, ау къэгущыIэрэп. ЦIыфыр изакъоу арэущтэу шъофым итын ылъэкIыщта? Чъыгыр тхьаусыхэу зэхэтымыхырэми, гур фэузы.

Мэз шъолъырым уеплъыныр нахь гъэшIэгъон. Баскетбол ешIэрэ кIалэхэм ясурэт, кIэлэцIыкIухэр дунаим зэрэхаплъэ­хэрэр, спортым, искусствэм, нэмыкIхэм апылъхэм янэпэеплъ сурэтхэр, фэшъхьафхэри гум къегущыIыкIых.

Iоф къызэрыкIоп

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, музеим, сурэттеххэм яклубхэм, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэу зэхахьэм къэкIуагъэхэм Артем Картавкиныр зэрафэразэр къытиIуагъ. Сурэт тыри­хыныр Iоф къызэрыкIоу ылъы­тэрэп. Зы сурэтым бэрэ зы­фигъэхьазырэу къыхэкIы. Ша­кIом фэдэу бзыухэм алъэплъэ, сурэтым къыщигъэлъагъо шIоигъор тырихыным фэшI щэIагъэ къызхегъафэ.

Аркадий Кирнос къызэриIуагъэу, сурэтыр тырихы зыхъукIэ мэгуIэ, ау ащ къикIырэп лъэшыщэу угуIэныр. Игъом тепхырэ сурэтэу гум къыхихы-гъэр ары узыгъэгушIорэр.

«Гур зымыплъэрэм нэм ылъэ­гъурэп» адыгэмэ аIо. Гур зыплъэкIэ нэм ылъэгъугъэр сурэттехым къытигъашIэ шIоигъоу иIофшIагъэ къегъэлъагъо. Теп­хырэ сурэтым уахътэу ыхьы­гъэр къэмылъытэмэ нахьышIу. Зы такъикъкIэ сурэт пчъа­гъэ тепхын плъэкIыщт.

Гур зылъы­хъурэ сурэтэу а пчъагъэм къы­хэкIыщтыр зыфэдизыр Тхьэм нэмыкI ымышIэу тэлъытэ. Сурэттех сэнэхьатыр къы­хэпхыгъэмэ, гур, псэр халъхьэх. УиIофшIагъэ цIыфхэр къылъэплъэх. ЛIэшIэгъу пчъагъэ зы­гъэшIэн зылъэкIыщт сурэтхэр щыIэныгъэм итарихъых, гумрэ нэмрэ яIофшIагъэх.

Музеим щыкIогъэ зэхахьэм кIэлэцIыкIухэр, ныбжьыкIэхэр бэ хъухэу хэлэжьагъэх, ашIо­гъэшIэгъонэу къэгъэлъэгъоным еплъыгъэх. Сурэттех цIэрыIохэр ахэм къахэкIынкIи пшIэхэщтэп.

ЕмтIылъ Нурбый.