ЩыIэныгъэм хэгъозэнхэу

Сэкъатныгъэ зиIэхэм ыкIи ветеранхэм яIофыгъохэмкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ. АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч ар зэрищагъ.

КIэлэцIыкIоу, зихэхъогъоу сэкъатныгъэ зиIэхэм, зипсауны­гъэ пыч фэхъугъэхэм яегъэ­джэн, сэнэхьат ягъэгъотыгъэныр ыкIи ащ рылэжьэнхэу амал ятыгъэныр, социальнэу щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэр ары анахьэу зытегущыIагъэхэр.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Евгений Лебедевым къызэри­IуагъэмкIэ, ащ фэдэ купхэм ахахьэхэрэм яегъэджэн фэгъэ­хьыгъэ программэм къы­дыхэлъытагъэу ащ ищыкIэгъэ псэуалъэхэр, оборудование зэфэшъхьафхэр гъэсэныгъэм иучреждениехэм ащашIыгъэх, аща­гъэуцугъэх. Федеральнэ гупчэм ащ пае ахъщэу къытIупщырэр IэпыIэгъушхо мэхъу.

Сэкъатныгъэ зиIэхэм е зи­псауныгъэ пыч фэхъугъэхэм яегъэджэн, яфэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэм, ящыкIагъэр ягъэгъотыгъэным апае шъолъырхэм субсидиехэр афэгъэкIогъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэм Адыгеир 2017-рэ илъэсым къы­щыублагъэу хэлажьэ. Илъэс къэс ахъщэу къатIупщырэм хэ­хъо. ГущыIэм пае, тызхэт 2021-м сомэ миллион 15-м  ехъу республикэм къыфэкIуагъ. А IэпыIэгъум ишIуагъэкIэ мы купым хэхьэрэ кIэлэцIыкIухэмрэ зихэхъогъухэмрэ еджэныр, зекIоныр, IофшIэныр къафэзыгъэпсынкIэнэу лъэхъаным къыз­дихьыгъэр зэкI пIоми хъунэу гъэсэныгъэм иучреждениехэм афащэфыгъ.

ПстэумкIи сэкъатныгъэ зиIэ ныбжьыкIэ нэбгыри 160-рэ сэнэхьат языгъэгъотырэ учреждениехэм непэ ачIэс. Шъхьадж ипсауныгъэ изытет къыдалъытэзэ нахь Iэрыфэгъу, гъэцэкIэ­гъошIу къафэхъущт сэнэхьатхэр къафыхахых. Зэгъогогъоу щымытэу, еджэфэхэкIи, IофшIэпIэ чIыпIэ загъотырэм ыужи ахэм анаIэ атырагъэты, адеIэх.

Сэкъатныгъэ зиIэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ рес­публикэ организацие ипащэу Агъырджанэкъо Симэ сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIоу унэм исэу, пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу еджагъэм джащ тетэуи я 9-рэ классыр къэзыухыгъэхэм атырэ ушэтынхэр ытын амал иIэмэ къыкIэупчIагъ. Евгений Лебе­девым къызэриIуагъэмкIэ, комиссиеу ушэтынхэм афэгъэзагъэм хэтхэр ащ фэдэ кIэлэ­еджакIом ыдэжь унэм макIох, нэмыкIхэм зэрарагъэтырэ шапхъэхэри агъэцакIэзэ, ушэтынхэр рагъэкIух.

НэмыкI Iофыгъоу сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм, зихэ­хъогъухэм непэ яIэхэми нэужым атегущыIагъэх, шIэгъэн фаехэр зэдагъэнэфагъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.