ШIошъхъуныгъэ фыряI

Тихэгъэгу иполитическэ партиеу «Единэ Россиер» кIэщакIо фэхъугъэу «Театрэр кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIорэ Iофтхьабзэр игъэкIотыгъэу шъолъырхэм ащэкIо.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние нысхъапэхэм ятеатрэу щызэхащагъэм «Дышъэ къошын» фаусыгъ. Ащ икъэгъэлъэгъонхэр искусствэр зышIогъэшIэгъонхэм агу рехьых, нэбгырабэ яплъы. Художественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Сихъу Станислав къытиIуагъ узыгъэшхэщтым, пIуныгъэм, шэн-хабзэхэм яхьылIагъэхэм кIэлэцIыкIухэр къызэряжэхэрэр.

Федеральнэ партийнэ проектэу «Родинэ цIыкIум икультур» зыфиIорэм хэхьэрэ къэгъэлъэгъонхэр филармонием щэкIох. Пшысэу «Клочки по закоулочкам» техыгъэ къэшIыгъор тхьакIумкIыхьэм игупшысэхэм афэгъэхьыгъ.

Дунаим зэфагъэ щигъотыщтмэ ымышIэу тхьакIумкIыхьэр къэупчIэ. Язакъоу урамым къы­тенагъэхэм ар аIукIагъ. Анахь лъэшэу тхьакIумкIыхьэм цыхьэ зыфишIыщтыгъэхэм къагъэп­цIагъ. Арэу щытми, гугъэ уиIэ зыхъукIэ, хэкIыпIэ къэбгъотыщт. Гугъэр чIэмынэу сыдигъокIи нахьышIум уежэн фае.

Къэгъэлъэгъоным ирежиссерыр Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Юрий Григоренкэр ары. СурэтышIыр Альбина Дзарахохова. Пьесэр зытхыгъэр Григорий Остер.

Нысхъапэхэм ятеатрэу «Дышъэ къошыным» иартистхэу Виктория Токаренкэм, Нэгъой Асыет, ТIэшъу Светланэ, Евгений Колычевым, Юрий Григоренкэм, Адышэс Спартак рольхэр къашIыгъэх. КIэлэцIыкIухэм пшысэр хъугъэ-шIагъэу къащы­хъузэ, къэгъэлъэгъоным ягуапэу еплъыгъэх.

Сахьидэкъо Нурбый.